Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Úrok

Úrok je odměna za zapůjčení peněz. Věřitel, který peníze půjčuje, požaduje za svou službu úrok, protože po určitou dobu nebude moci své peníze využívat a navíc podstupuje riziko, že zapůjčená částka nebude vrácena v dané lhůtě a výši.

Úrok se nejčastěji vyjadřuje v procentech z hodnoty zapůjčené částky (jistiny) za časové období. Toto vyjádření se nazývá úroková sazba (úroková míra).

Na výši úroků má vliv:

  • nominální úroková sazba,
  • četnost připisování úroků a
  • způsob počítání času.

Nominální úroková sazba

Nominální úroková sazba je hodnota úrokové sazby sjednaná ve smlouvě mezi věřitelem a dlužníkem. Nejčastěji bývá sjednána na roční bázi, označovaná p. a. (per annum). Úroková sazba 1 % p. a. tedy znamená, že z každé půjčené stokoruny zaplatí věřitel dlužníkovi za rok jednu korunu úroků.

Kromě ročního úroku se někdy používají i jiná časová období (viz následující tabulka).

p. a. per annum ročně
p. s. per semestre pololetně (dvakrát do roka)
p. q. per quartale črtvrtletně (čtyřikrát do roka)
p. m. per mensem měsíčně
p. d. per diem deně

Četnost připisování úroků

Při jednoduchém úročení se úrok vypočítá a uhradí pouze jednou, obvykle na konci smluvního vztahu. Velmi často se však používá složeného úročení. Při složeném úročení se v pravidelných časových intervalech (například ročně) vypočítá úrok a tento úrok se připočítá k jistině. V následujícím období je pak úročená jistina vyšší o tento úrok. Při složeném úročení tedy úroky narůstají rychleji.

Rozdíl mezi jednoduchým a složeným úročením

Na následujícím grafu je vývoj počátečního vkladu ve výši 100 Kč při jednoduchém a složeném úročení. Výši úrokové sazby je možno měnit posuvníkem.
Úroková sazba:
Vzorce pro výpočet složeného úročení jsou najdete zde

Způsob počítání času

Pro jednoznačný výpočet úroků je potřeba sjednat způsob, jakým bude počítána délka úročení. Existuje řada standardů, které se odlišují způsobem, jakým je délka úročení určena.

Zde je podrobný popis nejpoužívanějších metod pro určení doby úročení

Zde jsou popsány nejčastěji používané standardy úročení

Kromě způsobu výpočtu délky spoření je nutno stanovit, zda se jistina úročí první a poslední den smluvního vztahu. Obvykle se jistina úročí pouze v jednom z těchto dnů. Například první den smluvního vztahu se jistina neúročí a poslední den se úročí. Potom je při uložení peněz od 1.1.2014 do 2.1.2014 jistina úročena jeden den.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články