Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Ukončení smlouvy o stavebním spoření dítěte

Smlouvu o stavebním spoření nezletilého dítěte mohou ukončit jeho zákonní zástupci (obvykle rodiče). V některých případech je však pro takový krok nutné rozhodnutí opatrovnického soudu.

Pro ukončení smlouvy o stavebním spoření dítěte platí stejné lhůty a postupy, jaké jsou při ukončování smlouvy o stavebním spoření dospělé osoby. Dítě zastupují jeho zákonní zástupci, kteří za něj podají výpověď smlouvy o stavebním spoření. Pokud výpověď podepíší oba rodiče a pokud je smlouva ukončována po uplynutí šestileté vázací lhůty, pak není potřeba rozhodnutí opatrovnického soudu, jako tomu bylo dříve Změnu přinesl zákon 104/2016, účinný od 6. 4. 2016, který pozměnil Zákon o stavebním spoření (§ 5 odst. 13). .

Kdy není nutné rozhodnutí opatrovnického soudu?

Podle zákona není potřebný souhlas opatrovnického soudu, pokud jsou splněny následující dvě podmínky:
  1. Především musí s ukončením smlouvy o stavebním spoření souhlasit všichni zákonní zástupci dítěte, tedy obvykle oba rodiče.
  2. Druhou podmínkou je, že smlouva nesmí být ukončena předčasně, tedy před uplynutím šestileté vázací lhůty.
Pokud jsou obě tyto podmínky splněny, podepíší výpověď za dítě rodiče a tuto výpověď předají stavební spořitelně. Přitom musí splnění obou výše uvedených podmínek prokázat. Obvykle stačí občanský průkaz, pokud v něm nejsou uvedeny údaje o dítěti, je nutno přidat i rodný list dítěte. Výpověď se obvykle provádí prostřednictvím zástupce stavební spořitelny nebo finančního poradce, který ověří totožnost rodičů i předložené doklady. Jestliže jsou obě uvedené podmínky splněny, podpisem výpovědi proces končí a stačí počkat na výplatu naspořené částky. Obvyklá výpovědní lhůta činí tři měsíce (stejně jako u smluv dospělých).

Jak získat rozhodnutí opatrovnického soudu

Pokud je k ukončení smlouvy dítěte nutné rozhodnutí soudu, je potřeba provést následující kroky:
  1. Podání výpovědi smlouvy o stavebním spoření
  2. Odeslání návrhu soudu ke schválení
  3. Rozhodnutí soudu
  4. Předání soudního rozhodnutí stavební spořitelně

1. Podání výpovědi

Prvním krokem je podání výpovědi smlouvy o stavebním spoření. Výpověď podá zákonný zástupce dítěte na formuláři příslušné stavební spořitelny.

2. Odeslání „Návrhu na schválení právního jednání
učiněného za nezletilého“ příslušnému soudu

Po podání výpovědi je nutno odeslat soudu „Návrh na schválení právního jednání“ což je vlastně žádost, aby soud schválil provedení výpovědi.

Text návrhu
Vzorový text návrhu najdete zde. Návrh se posílá ve trojím(!) vyhotovení, přílohy se posílají pouze v jednom vyhotovení.

Kam se návrh posílá
Návrh se podává příslušnému soudu podle místa bydliště dítěte. Jedná se o příslušný okresní, v Praze obvodní a v Brně městský soud. Seznam soudů je na stránkách justice.cz. Návrh je možno poslat poštou, nebo doručit osobně na podatelnu soudu.

Poplatky, kolky
Žádné soudní poplatky ani kolky se v tomto případě neplatí.

3. Rozhodnutí soudu

Soud obvykle nařídí ústní jednání. Účastníky řízení jsou vždy zákonní zástupci dítěte (i když spolu nežijí) a zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí. Soud si pro vydání rozhodnutí může dožádat doložení dalších skutečností.

4. Předání rozhodnutí stavební spořitelně

Poté co zákonný zástupce obdrží rozhodnutí soudu, je potřeba vyčkat, až toto rozhodnutí nabude právní moci. Poté si rodič nechá na rozhodnutí vyznačit doložku právní moci a toto soudní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci (nebo ověřenou kopii) doručí stavební spořitelně.

Výplata naspořené částky

Stavební spořitelně vyplatí naspořenou částku poté, co obdrží rozhodnutí soudu a poté, co uplyne výpovědní lhůta (musí být splněny obě podmínky).

Pokud soud výpověď neschválí

V případě, že soud výpověď neschválí, smlouva o stavebním spoření pokračuje, jako by výpověď nebyla podána. Proto je vhodné předat stavební spořitelně rozhodnutí soudu i v případě, že soud výpověď neschválí.
SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články