Vzor návrhu na udělení souhlasu
s právním jednáním za nezletilého –
výpověď smlouvy o stavebním spoření

Výpověď smlouvy o stavebním spoření dítěte musí být někdy schválena soudem (takzvaný opatrovnický soud). Níže je uveden vzor podání příslušnému soudu.

Podrobný článek o výpovědi smlouvy o stavebním spoření dítěteVzor návrhu je k dispozici také ve Wordu Vzor návrhu na rozhodnutí opatrovnického soudu

Návrh se podává ve trojím vyhotovení. Přikládají se následující dokumenty:

  • kopie výpisu z účtu stavebního spoření nezletilého
  • kopie smlouvy o stavebním spoření nezletilého
  • kopie výpovědi smlouvy o stavebním spoření nezletilého
Tyto dokumenty se podávají v kopii, a pouze v jediném vyhotovení.

Obvodnímu soudu pro Prahu 1 Pro řízení je příslušný obecný soud podle bydliště dítěte. To znamená okresní soud, v případě Prahy je to obvodní soud pro příslušný pražský obvod, pro Brno je to Městský soud v Brně.

Matka: Jana Nováková, RČ: 123456/7890, bytem Ulice 1, 111 11 Praha 1 Jméno, rodné číslo a bydliště matky.
Otec: Jana Novák, RČ: 123456/7890, bytem Ulice 1, 111 11 Praha 1 Jméno, rodné číslo a bydliště otce.
Nezletilý:  Jana Novák, RČ: 123456/7890, bytem Ulice 1, 111 11 Praha 1 Jméno, rodné číslo a bydliště dítěte.


Návrh na udělení souhlasu s právním jednáním za nezletilého
– výpověď smlouvy o stavebním spoření


I.

Jménem nezletilého byla dne 1. 1. 2009 Datum uzavření smlouvy o stavebním spoření. Toto datum je uvedeno jak ve smlouvě, tak i na každém výpisu z účtu. uzavřena smlouva o stavebním spoření číslo 1234567890 Číslo smlouvy o stavebním spoření. Toto číslo je uvedeno jak ve smlouvě, tak i na každém výpisu z účtu. , a to s  Dobrou stavební spořitelnou, a.s. se sídlem Hlavní Ulice 1, 111 11 Velké Město, IČO 1234567890 Jméno, adresa sídla a identifikační číslo (IČO) stavební spořitelny. Tyto údaje jsou uvedeny ve smlouvě o stavebním spoření. . Smlouvu uzavřel jménem nezletilého jeho otec Jan Novák Rodič, který za dítě uzavřel smlouvu o stavebním spoření. jako jeho zákonný zástupce. Ke dni 31. 12. 2014 Je vhodné doložit soudu, jaká částka je na účtu stavebního spoření. K tomu je možno využít výpis z účtu, zde bude uvedeno datum, které je na výpisu z účtu uvedeno. je na účtu stavebního spoření nezletilého částka 100 000,- Částka podle výpisu z účtu.  Kč.

Důkaz:

  • výpis z účtu stavebního spoření nezletilého
  • kopie smlouvy o stavebním spoření nezletilého

II.

Rodiče nezletilého podali za nezletilého dne 1. 3. 2015 Datum, kdy byla výpověď podána. Datum je uvedeno na výpovědi. výpověď smlouvy o stavebním spoření uvedené v části I. Důvodem k podání výpovědi je  převod peněz nezletilého na spořicí účet, kde budou jeho prostředky lépe úročeny. Je nutno popsat důvod, proč se rodiče rozhodli smlouvu o stavebním spoření vypovědět a jak s naloží s naspořenou částkou. Soud může výpověď schválit pouze v případě, kdy jsou prostředky použity ve prospěch dítěte (například uložení prostředků na jiný účet dítěte, ozdravný pobyt, jazykový kurz, vybavení dětského pokoje a podobně).

Důkaz: kopie výpovědi smlouvy o stavebním spoření

III.

Protože jde o nakládání s majetkem nezletilého, které vyžaduje schválení soudu, žádáme jako jeho zákonní zástupci o vydání tohoto

rozsudku:

Soud schvaluje právní jednání, které za nezletilého Jana Nováka Jméno a příjmení dítěte. , narozeného dne 1. 1. 2000 Datum narození dítěte. , učinili jeho rodiče jako jeho zákonní zástupci, a to výpověď smlouvy o stavebním spoření č.  1234567890 Číslo smlouvy o stavebním spoření. Toto číslo je uvedeno jak ve smlouvě, tak i na každém výpisu z účtu. , podanou dne 1. 3. 2015 Datum, kdy byla výpověď podána. Datum je uvedeno na výpovědi. .


Praze Místo sepsání návrhu., dne 2. 3. 2015 Datum sepsání návrhu.


…………………………………..
        podpisy obou rodičů

Jaký důvod ukončení smlouvy o stavebním spoření uvést?

Důvod pro ukončení smlouvy musí být pravdivý a musí být ve prospěch dítěte. Nejčastěji jsou uváděny tyto důvody:
  • Je možno dítěti založit jiný účet. Pokud na něm bude výhodný úrok, je v zájmu dítěte převést prostředky na tento nový účet. Ale pozor! Ani z jiné banky nemohou rodiče vybrat peníze dítěte bez souhlasu opatrovnického soudu.
  • Školné, jazykový kurz.
  • Studijní pobyt, ozdravný pobyt, dovolená (ale pouze dítěte, nelze hradit náklady na dovolenou rodičů).
  • Vybavení dětského pokoje.
  • Rekonstrukce, v jejímž rámci vznikne dětský pokoj (toto některé soudy zamítají, protože rekonstruovaný dům nepatří dítěti, ale rodičům).
Vzhledem k tomu, že soudy rozhodují různě, není možno autoritativně tvrdit, co soud schválí, a co ne.

Podrobný článek o výpovědi smlouvy o stavebním spoření dítěteSDÍLEJTE