Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Čistá úroková sazba

Čistá úroková sazba umožňuje objektivně porovnat výhodnost různých nabídek – jak spoření, tak úvěru. V tomto článku je popsán rozdíl mezi nominální a čistou úrokovou sazbou. Na konci textu najdete poznámku k parametru RPSN, který je také používán pro porovnávání úvěrových produktů.

Definice čisté úrokové sazby

Zkoumaný účet (ať už spořicí nebo úvěrový) může mít kromě úroků různé náklady (například poplatky) nebo výnosy (například státní podporu stavebního spoření, nebo bonus vyplácený bankou). Čistá úroková sazba zahrnuje veškeré výnosy i náklady účtu do úrokové sazby. Při výpočtu čisté úrokové sazby postupujeme tak, že porovnáváme zkoumaný účet s ideálním účtem, který kromě úroků nemá žádné poplatky ani výnosy a je úročen měsíčně Úroky jsou připisovány k jistině na konci měsíce, což je v ČR nejobvyklejší způsob úročení. .
 • V případě spoření je čistá úroková sazba taková úroková sazba, při které na onom ideálním účtu naspoříme stejnou částku, jako na zkoumaném účtu, a to za předpokladu, že platby na oba účty jsou shodné.
 • V případě úvěru je čistá úroková sazba taková úroková sazba, při které je onen ideální účet splacen ve stejný okamžik, jako zkoumaný účet, a to za předpokladu, že platby (splátky) na oba účty jsou shodné.

Nominální úroková sazba

Nominální úroková sazba je hodnota uvedená ve smlouvě. Ať už ve smlouvě o stavebním spoření, o spořicím účtu nebo ve smlouvě o hypotéčním úvěru. Nominální úroková sazba však neříká úplně vše a pro porovnání různých bankovních produktů není vhodná ze dvou hlavních důvodů:
 • Úrok závisí nejen na nominální úrokové sazbě, ale i na způsobu úročení a také na tom, jak častou jsou připisovány úroky k jistině (tedy kdy se začínají počítat úroky z úroků).
 • Úroky z vkladů podléhají srážkové dani, které úrokový výnos snižují.
 • Kromě úroků jsou však pro klienta důležité i poplatky, které mohou podstatně změnit výhodnost bankovního produktu.
 • Výhodnost finančního produktu naopak zvyšuje státní podpora, případně jiné bonusy nabízené bankou.
Z těchto důvodů je tomto webu pro porovnání nabídek spoření i úvěru používána čistá úroková sazba.

Čistá úroková sazba v případě spoření

Pokud klient vybírá spoření, je pro něj důležité to, kolik peněz po určité době naspoří, kolik dostane na konci spoření vyplaceno. Naspořená částka bude záviset na nominální úrokové sazbě, poplatcích, daních a v případě stavebního spoření i na státní podpoře. Rozhodující je však jediné číslo – kolik dostane klient na konci vyplaceno.

V následující tabulce jsou uvedeny tři varianty spoření. Klient spoří vždy 1000 Kč měsíčně po dobu jednoho roku. V prvním případě (sloupec „A“) je mu měsíčně strháván poplatek 10 Kč a jeho úroky jsou zdaněny 15% srážkovou daní. Ve druhém případě (sloupec „B“) klient sice neplatí poplatky, ale jeho úroky jsou stále daněny. Ve sloupci „C“ je nakonec případ, kdy klient neplatí žádné poplatky ani daně.

Úroková sazba je ve všech třech případech různá, ale naspořená částka je shodná. Čistá úroková sazba všech tří případů je stejná, a to 2,064 %. Čistá úroková sazba totiž odpovídá úročení účtu, který není zatížen žádnými poplatky ani daněmi, ale který dá klientovi stejný výnos.

Tabulka 1 Tři způsoby zhodnocování vkladů se sice liší nominální úrokovou sazbou, poplatky a zdaněním výnosů, ale pro klienta dávají stejný výnos. Proto je čistá úrokové sazba ve všech třech případech stejná a činí 2,064 % (sloupec „C“).
A B C
Nominální úroková sazba 5,000 % 2,428 % 2,064 %
Měsíční úložka 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Měsíční poplatek 10,00 0,00 0,00
Daň 15 % 15 % 0 %
 
Úložky 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Úroky 275,49 134,31 114,17
Daň z úroků -41,32 -20,15 0,00
Poplatky -120,00 0,00 0,00
Celkem naspořeno 12 114,17 12 114,17 12 114,17

Ve sloupci „A“ je nominální úroková sazba nejvyšší (5 %) ale klient zaplatí hodně na poplatcích a daních. Účet ve sloupci „B“ je bez poplatků a proto k dosažení stejného výnosu postačí nižší nominální úroková sazba (2,428 %). Čistá úroková sazba je nejnižší, protože výnos není zatížen ani poplatky, ani daněmi.

Čistá úroková sazba je tedy úroková sazba jakéhosi ideálního účtu, která nám dá stejný výnos jako zkoumaný účet. Tento ideální účet

 • nemá žádné poplatky,
 • úroky nejsou zdaněny, a
 • úroky se připisují k jistině jednou měsíčně.

Pro správné porovnávání různých nabídek spoření je tedy nutno porovnávat čisté, nikoli nominální úrokové sazby. Čistá úroková sazba stavebního spoření pro konkrétní nabídky jednotlivých stavebních spořitelen je vypočítána v přehledu tarifů pro spoření. Časté je srovnávání stavebního spoření například se spořicími účty. Ty sice obvykle nejsou zatíženy žádnými poplatky a úroky jsou obvykle připisovány měsíčně, jejich úroky jsou však zdaněny 15% srážkovou daní. Pro správné srovnání spořicího účtu je proto potřeba vypočítat čistou úrokovou sazbu (obvykle stačí vynásobit nominální úrokovou sazbu hodnotou 0,85).

Čistá úroková sazba v případě úvěru

Pro klienta který čerpá úvěr je důležité, jak rychle úvěr splatí. To závisí nejen na nominální úrokové sazbě, ale také na výši poplatků. Můžeme tedy postupovat podobně jako v případě čisté úrokové sazby spoření.

V následující tabulce máme dva případy úvěru. Objem obou úvěrů je 100 000 Kč a oba jsou spláceny po dobu deseti let (tj. 120 splátek). První úvěr (sloupec „A“) je úročen 5 %, takže měsíční splátka úvěru je 1060,66 Kč. Kromě toho ale klient platí také měsíční poplatek ve výši 10 Kč, takže každý měsíc zaplatí celkem 1070,66 Kč. Druhý úvěr (sloupec „B“) je úročen vyšší úrokovou sazbou (5,204 %) a díky tomu je vyšší i splátka úvěru (1070,66 Kč). Protože však tento úvěr nemá žádné poplatky, je celková měsíční platba klienta stejná jako u úvěru „A“. Čistá úroková sazba obou úvěrů je 5,204 %.

Tabulka 2 Dvě varinaty úvěru se liší poplatky i nominální úrokovou sazbou, ale pro klienta jsou stejně drahé. Proto je čistá úrokové sazba v obou případech stejná a činí 5,204 % (sloupec „B“).
A B
Nominální úroková sazba 5,000 % 5,204 %
Výše úvěru 100 000,00 100 000,00
Počet splátek 120,00 120,00
 
Měsíční splátka 1 060,66 1 070,66
Měsíční poplatek 10,00 0,00
Celková měsíční platba 1 070,66 1 070,66

Když máme nabídku úvěru, nejprve zjistíme, jak dlouho bude trvat splácení tohoto úvěru při započtení všech poplatků. Potom spočítáme, jakou úrokovou sazbou by musel být úročen ideální úvěrový účet, který by byl při stejných splátkách splacen ve stejný okamžik. A tento ideální úvěrový účet by měl následující vlastnosti:

 • žádné poplatky, a
 • úroky se připisují k jistině jednou měsíčně.
Úroková sazba takového ideálního úvěru, který nemá žádné poplatky,  je právě čistá úroková sazba.

RPSN aneb Roční Procentní Sazba Nákladů

V posledních letech se pro posuzování nabídky úvěrů často používá Roční Procentní Sazba Nákladů (RPSN). Tato veličina je definována například zákonem o spotřebitelském úvěru a je podobná čisté úrokové sazbě, která je používána na tomto webu. Rozdíl mezi RPSN a čistou úrokovou sazbou jsou dva:
 • Onen „ideální úvěr“ má v případě RPSN úroky k jistině připisované nikoli měsíčně, ale jednou ročně.
 • Navíc u tohoto ideálního úvěru v případě RPSN přibývají úroky během roku s mocninou času, zatímco u čistého úroku přibývají úroky lineárně s časem. Nebo jinými slovy: čistý úrok za dva týdny je roven dvojnásobku úroku za jeden týden. V případě RPSN tato elementární rovnost neplatí.

I když je pojem RPSN rozšířený a dokonce je definován v zákoně, drží se tento web definice čisté úrokové sazby. A to především proto, že je blíže realitě. RPSN totiž (na rozdíl od čisté úrokové sazby) nemá onu analogii s ideálním účtem bez poplatků a daní. Navíc většina úvěrů i spořicích účtů připisuje úroky k jistině jednou měsíčně, nikoli ročně.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články

Komentáře (0) ke článku
Čistá úroková sazba

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.