Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

RPSN

Roční procentní sazba nákladů, ukazatel používaný pro porovnávání výhodnosti úvěrů. RPSN zahrnuje nejen úroky placené věřiteli, ale také různé poplatky, které mohou cenu úvěru zvýšit.

U některých úvěrů jsou finanční instituce povinny poskytnout klientovi hodnotu RPSN na základě zákona o spotřebitelském úvěru. Tento zákon definuje RPSN jako řešení následující rovnice:

Rovnice pro výpočet RPSN
kde i je hledaná hodnota RPSN. AK je K-té čerpání úvěru a A‘K‘ je K‘-tá splátka či platba poplatků. m je pořadové číslo posledního čerpání úvěru, m‘ je pořadové číslo poslední splátky či platby poplatků. tK je časový interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t1 = 0. Analogicky je definováno tK‘ pro splátky a platby poplatků. Jinými slovy je RPSN taková úroková sazba, při které je čistá současná hodnota peněžních toků nulová. Formálně je definice RPSN shodná s definicí IRR.

Výpočet RPSN

Výpočet RPSN dle výše uvedené rovnice vede na algebraickou rovnici n-tého řádu, která obecně nemá analytické řešení. To znamená, že nelze napsat vzorec, jehož výsledkem (po dosazení příslušných plateb) by byla hledaná hodnota RPSN. V některých případech rovnice nemá řešení žádné, nebo je řešení více. Hodnotu RPSN je proto obvykle nutno hledat numerickými metodami. Pro tyto účely je možno použít například kalkulátor RPSN peněžních toků. Pro výpočet RPSN běžného úvěru lze použít i běžné finanční kalkulátory.

Interpretace a význam RPSN

Nevýhodou RPSN je skutečnost, že tento parametr nemá laicky srozumitelnou interpretaci. RPSN přibližně odpovídá úrokové sazbě, kterou by byl úročen srovnatelný úvěr bez poplatků, ale pouze pod podmínkou, že je tento úvěr úročen ročně, nikoli měsíčně. Navíc je tato interpretace pouze přibližná, protože u reálného úvěru narůstá úrok během úrokového období lineárně, zatímco uvedená rovnice počítá s růstem mocninným.

Proto jsou na tomto webu úvěry ohodnodnocovány čistou úrokovou sazbou.

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články