Jak na smlouvy dětí po novele zákona?

děti praktické rady zákon
15. 4. 2016 | V platnost vstoupila novela zákona o stavebním spoření, která umožní rodičům ukončit smlouvu o stavebním spoření svých dětí bez rozhodnutí soudu. Zmapovali jsme nové postupy stavebních spořitelen.
Od 6. 4. 2016 platí novela zákona o stavebním spoření, na kterou netrpělivě čekala řada rodičů. Do minulého týdne totiž bylo ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého dítěte komplikovanou záležitostí, protože výpověď smlouvy musel schválit opatrovnický soud. To je již minulost. Přestože novela zákona neumožňuje rodičům zcela libovolné nakládání se smlouvou dítěte, v naprosté většině případů je možno smlouvu ukončit bez zbytečných administrativních komplikací. Zjišťovali jsme, jak budou stavební spořitelny v nové právní situaci postupovat.

Co přináší novela zákona o stavebním spoření?

Novela Zákona o stavebním spoření doplnila § 5 o nový odstavec následujícího znění:
(13) Ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při  správě jmění dítěte, dojde-li k němu po  uplynutí doby stanovené v  § 12 odst. 2 písm. a); nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci, vyžaduje se souhlas soudu.
Pro ukončení smlouvy dítěte bez opatrovnického soudu tedy musí být splněny dvě podmínky.
  1. Především musí s ukončením smlouvy o stavebním spoření souhlasit všichni zákonní zástupci dítěte, tedy obvykle oba rodiče.
  2. Druhou podmínkou je, že smlouva nesmí být ukončena předčasně, tedy před uplynutím šestileté vázací lhůty.
Pokud se tedy rodiče na ukončení smlouvy dítěte nedohodnou, nebo pokud by chtěli smlouvu ukončit předčasně (dříve než po šesti letech spoření), bude muset rozhodovat opatrovnický soud, stejně jako je tomu dnes.

Jak postupovat při výpovědi smlouvy nezletilého dítěte?

Pokud všichni zákonní zástupci dítěte souhlasí s ukončením smlouvy a pokud uplynulo šest let od jejího uzavření, pak není souhlas soudu nutný. Stavební spořitelny pak postupují následujícím způsobem.

Pokud od uzavření smlouvy o stavebním spoření uplynulo alespoň šest let a výpověď podepíší oba rodiče, pak stavební spořitelna ukončí smlouvu a vyplatí naspořenou částku bez rozhodnutí soudu. To je nejobvyklejší případ, který vyřídí všechny stavební spořitelny stejným způsobem. Rodiče předloží stavební spořitelně potřebné doklady Zákonní zástupci (rodiče) předkládají své doklady totožnosti; pokud v nich nejsou údaje o dítěti, předloží rodný list dítěte. , podepíší formulář výpovědi a tím je vše hotovo. Vše probíhá podobně, jako při výpovědi smlouvy dospělého klienta.

Když má dítě pouze jednoho zákonného zástupce

Postup jednotlivých stavebních spořitelen se však liší v případě, kdy má dítě jen jednoho zákonného zástupce (například pokud otec není uveden v rodném listu, nebo pokud jeden z rodičů zemřel). Podle zákona je potřebný souhlas všech zákonných zástupců, takže pokud má dítě pouze jednoho rodiče, měl by souhlas tohoto jediného rodiče postačovat.

Většina stavebních spořitelen skutečně postupuje tak, že se spokojí s doložením skutečnosti, že dítě má jen jednoho zákonného zástupce. Pokud rodič předloží příslušný doklad (rodný list dítěte, úmrtní list zemřelého manžela), pak stavební spořitelny nepožadují rozhodnutí opatrovnického soudu.

Výjimkou je však Raiffeisen stavební spořitelna, která požaduje rozhodnutí soudu vždy, když není výpověď podepsána oběma rodiči. Tedy i v případě, kdy otec není v rodném listě uveden, nebo když jeden z rodičů zemřel, žádá RSTS rozhodnutí opatrovnického soudu.

Jak podat žádost opatrovnickému soudu?

Co s výpověďmi, které jsou již podané?

Vzhledem k tomu, že rozhodování soudů trvá několik měsíců, existuje v každé spořitelně určité množství výpovědí, které byly podány předtím, než novela zákona vstoupila v platnost Novela je obsažena v zákoně 104/2016 Sb. a platí (a je účinná) od 6. 4. 2016. . Jak postupovat, pokud jsme podali výpověď a soud ještě nerozhodl? Dotazem na jednotlivé stavební spořitelny jsme zjistili, že postupy u jednotlivých stavebních spořitelen se mírně liší.

Liška a Buřinka vyžadují rozhodnutí soudu

ČMSS

Buřinka
Českomoravská stavební spořitelna (Liška) a Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) budou u dříve podaných výpovědí trvat na rozhodnutí opatrovnického soudu. I přesto se rodiče mohou opatrovnickému soudu vyhnout. Mohou dříve podanou výpověď stáhnout a podat výpověď novou. Pokud budou splněny podmínky dané zákonem (smlouva trvala alespoň šest let a výpověď podepíší všichni zákonní zástupci), stavební spořitelna smlouvu ukončí a peníze vyplatí i bez opatrovnického soudu. Nevýhodou tohoto postupu je však to, že u nově podané výpovědi poběží znovu tříměsíční výpovědní lhůta. Proto je třeba zvážit, který postup bude rychlejší.

Modrá pyramida a Wüstenrot umožňují dohodu

Modrá pyramida

Wüstenrot
Modrá pyramida a Wüstenrot rovněž požadují, aby u dříve podaných výpovědí bylo doloženo rozhodnutí soudu. Pokud však rodiče starou výpověď stáhnou a podají výpověď novou, netrvají tytu stavební spořitelny na tříměsíční výpovědní lhůtě. U MPSS je možno výpověď dohodnout ke stejnému dni, jako byla výpověď původní, Wüstenrot vyplatí peníze do dvaceti dnů. To vše samozřejmě za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky (šest let trvání smlouvy a souhlas všech zákonných zástupců).

Raiffeisen ukončí některé smlouvy automaticky

Raiffeisen stavební spořitelna
Raiffeisen stavební spořitelna aktivně oslovuje rodiče, kteří podali výpověď svého nezletilého dítěte před změnou zákona, seznámí je s novou situací a dohodne další postup. Pokud byla podaná výpověď podepsaná oběma rodiči a smlouva dítěte trvala déle než šest let, Raiffeisen stavební spořitelna smlouvu ukončí a peníze vyplatí způsobem, který rodiče uvedli dříve ve výpovědi.

Pokud je však výpověď podepsána pouze jedním z rodičů, pak RSTS požaduje rozhodnutí opatrovnického soudu a to i tehdy, když má dítě skutečně pouze jednoho zákonného zástupce. Stejně tak je nutné vyčkat na rozhodnutí soudu v případě, kdy u smlouvy dosud neuplynula šestiletá vázací lhůta.

Zanedbatelná hodnota

Kromě výše uvedených případů je možné jednoduché ukončení smlouvy dítěte v případě, kdy je naspořená částka velmi nízká. Zde se stavební spořitelny mohou opřít o § 898 Občanského zákoníku, podle kterého není potřeba rozhodnutí soudu, pokud se jedná o záležitosti běžné, nebo záležitosti týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.

Zákon je v tomto ohledu poměrně vágní, což je logické. Pro každého je zanedbatelná majetková hodnota něco jiného, proto i stavební spořitelny postupují při posuzování takových případů individuálně. Pokud je na účtu dítěte naspořeno jen několik korun, nejvýše stokorun, nemělo by být ukončení smlouvy problém.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK