Ukončování smluv nezletilých stojí 133 milionů ročně

analýza děti ukončení smlouvy
25. 11. 2015 | Spočítali jsme, kolik práce se vynaloží na ukončování smluv o stavebním spoření nezletilých.
Od roku 2014 stavební spořitelny vyžadují souhlas opatrovnického soudu vždy, když rodiče chtějí svému nezletilému dítěti ukončit smlouvu o stavebním spoření. Pro rodiče je to obtížně srozumitelná povinnost, která stojí čas a peníze jak soudy, tak i sociální pracovníky a především samotné rodiče. Zkusili jsme spočítat kolik práce tato agenda celkem stojí. Za rok 2015 jsme došli k číslu 133 milionů Kč.

Opatrovnický soud představuje 27 hodin práce

Celý postup je popsán v článku o ukončování smluv dětí. Nejvíce času na celý proces vynaloží sami rodiče. Nejprve musí zjistit a nastudovat, jak vlastně mají postupovat. Dále je třeba shromáždit potřebné podklady, napsat návrh na udělení souhlasu s právním jednáním za nezletilého a vše podat příslušnému soudu. Poté jsou rodiče kontaktováni pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), absolvují jednání u soudu, po obdržení rozsudku musí dojít k soudu nechat si vyznačit doložku nabytí právní moci a takto potvrzený rozsudek předat stavební spořitelně.

Neexistují oficiální statistiky ani o počtech projednaných případů ani o jejich úspěšnosti. Z výsledků našeho průzkumu však vyplývá, že soudy rozhodují v drtivé většině kladně.
Kolik času stojí takový proces jednoho soudce? Ten se musí nejprve seznámit s celým případem, jmenuje kolizního opatrovníka (obvykle pracovníka OSPODu), řídí ústní jednání a sepíše rozsudek. Pokud jde vše dobře, zabere mu tato práce přibližně 4 hodiny. Přibližně stejný čas stráví nad případem další pracovníci soudu, kteří zajišťují zápis a koloběh dokumentů (přijímání, vydávání a archivaci), zvaní stran k jednání a vyrozumění o výsledku a další.

Pracovníci OSPODu kontaktují rodiče, se kterými vše projednají, někdy provádějí i pohovor s dítětem a místní šetření. Vypracují výchovnou zprávu a účastní se soudního jednání. Všechny tyto úkony jim zaberou přibližně jeden pracovní den, tedy 8 pracovních hodin.

Objem práce navíc, kterou vykonají samotné stavební spořitelny je relativně malý. Nejvíce času stráví pracovník stavební spořitelny nebo její zástupce vysvětlováním celé záležitosti rodičům. Další proces znamená pro stavební spořitelnu zpracování jednoho dokumentu navíc. Stavební spořitelny přijme výpověď podanou rodiči, ale její provedení pozdrží až do doby, kdy obdrží kladné rozhodnutí soudu. Teprve poté je provedeno ukončení smlouvy a převod peněz.

Uvedená čísla jsou hrubý odhad učiněný na základě konzultací s pracovníky, kteří se touto agendou na soudech a odborech sociálních věcí zabývají. Neexistují statistiky nebo výkazy práce, ze kterých by bylo možno vycházet.

Kolik času zabere ukončení smlouvy nezletilého dítěte?
Rodiče 10 hodin
Soudce 4 hodiny
Ostatní pracovníci soudu 4 hodiny
Pracovníci OSPOD 8 hodin
Stavební spořitelna 1 hodina
Celkem 27 hodin

Celkem tedy obnáší jeden opatrovnický soud přibližně 27 hodin práce. To je konzervativní odhad učiněný za předpokladu, že vše probíhá bez komplikací, rodiče nejsou rozvedení a spolupracují. Pokud jsou rodiče ve sporu, může čas potřebný pro vyřešení takového případu mnohonásobně vzrůst.

Ukončení smlouvy za 6 125 Kč

Pokud 27 hodin práce vynaložené na ukončení jedné dětské smlouvy vynásobíme hodinovou mzdou, dostaneme se k číslu 6 125 Kč. Přitom počítáme s průměrnou hrubou měsíční mzdou 24 768 Kč (údaj Českého statistického úřadu za rok 2014), pouze u soudců vycházíme z průměrného měsíčního platu soudců ve výši 114 847 Kč (údaj ministerstva spravedlnosti).

Tato částka zahrnuje pouze hodnotu práce vynaložené všemi účastníky. Nejsou zde zahrnuty další náklady jako je například tisk, rozesílání dokumentů a jejich archivace.

22 tisíc případů ročně

Stejně jako neexistují výkazy práce vynaložené na rozhodování opatrovnických soudů, nejsou k dispozici ani statistiky o počtu takových případů. Při odhadu jsme proto vycházeli z údajů Českomoravské stavební spořitelny (ČMSS). Ta v letošním roce zaregistrovala 6980 ukončených dětských smluv. ČMSS je největší stavební spořitelna v ČR, její podíl na trhu je 36 %. Z toho lze dopočítat, že v roce 2015 bude v celé ČR ukončeno přibližně 21 640 smluv o stavebním spoření s nezletilými.

Celkem 133 milionů ročně

Pokud vynásobíme hodnotu práce vynaložené na ukončení jedné smlouvy o stavebním spoření počtem případů, dostaneme se k číslu 133 milionů. Tolik práce bude celkem vynaloženo na tuto agendu v roce 2015.

Jak již bylo řečeno, toto číslo je konzervativní odhad. Případy mohou být díky neshodám rodičů velmi komplikované a jejich řešení si může vyžádat několikanásobně vyšší náklady. Na druhé straně zahrnuje veškerou práci nejen státních úředníků, ale i samotných rodičů a pracovníků stavebních spořitelen.

Pokud bychom počítali pouze mzdy soudců, ostatních pracovníků soudů a OSPODu, dostali bychom se k číslu 97,5 mil. Kč. To je hodnota práce státních úředníků.

Rodičům se to nelíbí

Ukončování smluv o stavebním spoření nezletilých se týká velkého počtu rodin. Většina rodičů je pobouřena tím, že stát jim ukládá povinnost pečovat o blaho svých dětí, ale na druhou stranu jim nedává důvěru, aby tak činili sami, bez dohledu státu. Proces schvalování považují za nadbytečný a obtěžující.

Na užitečnost schvalování opatrovnickými soudy existuje více názorů. Nyní však alespoň víme, kolik vynaložené práce se za nimi ukrývá.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK