Modrá pyramida zcela mění nabídku

MPSS překlenovací úvěr spoření úvěr
9. 4. 2017 | Modrá pyramida přichází s novým tarifem ALFA, který zásadním způsobem mění podmínky pro poskytování úvěrů ze stavebního spoření.
Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) dneškem zcela mění svou nabídku. Bude nabízet jediný tarif ALFA a do historie stavebního spoření v České republice se zapíše tím, že přidělení cílové částky nebude podmíněno dosažením hodnotícího čísla. Překlenovací úvěry si sice zachovají dosavadní názvy, ale jejich spojení s novým tarifem bude zcela nové. Překlenovací úvěry budou navíc členěny nejen podle hodnoty LTV, ale budou navíc nabízet tři různé doby fixace úrokové sazby. Podívejme se tedy, co nového Modrá pyramida připravila.

ALFA už není jen první písmeno abecedy

Většina úvěrů, které dnes stavební spořitelny poskytují, jsou úvěry překlenovací. To je dáno nejen aktuální hladinou extrémně nízkých úrokových sazeb, ale také neochotou klientů plánovat financování svých bytových potřeb s dostatečným předstihem. To pravděpodobně vedlo MPSS k pragmatickému rozhodnutí podřídit vše překlenovacím úvěrům. Od 7. 4. 2017 tedy zavádí jediný tarif nazvaný ALFA s následujícími vlastnostmi:
 • úroková sazba z vkladů: 0,5 % p. a.
 • úroková sazba úvěru ze stavebního spoření: 3,49 %
 • měsíční splátka úvěru ze stavebního spoření bude 0,9 % cílové částky
 • poplatky stejné jako doposud, tedy 1 % cílové částky za uzavření smlouvy a 25 Kč měsíčně za vedení účtu
 • pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je potřeba naspořit 25 % cílové částky a spořit alespoň 24 měsíců.
Nový tarif ALFA má stejné úrokové sazby jako dosavadní tarify Modré pyramidy, mění se však podmínky pro přidělení cílové částky. Pro získání úvěru ze stavebního spoření stačí naspořit 25 % cílové částky a spořit alespoň 24 měsíců. Klient však musí nárok na úvěr uplatnit během 4 týdnů poté, co od MPSS obdrží informaci o splnění podmínek.
Na první pohled tedy nic zásadního, většina podmínek je stejná jako dříve, ale tím se nedejme zmást. Podmínky pro přidělení úvěru ze stavebního spoření jsou veledůležitou součástí tarifu (jsou dokonce zmíněny v zákoně o stavebním spoření jako nutná součást všeobecných obchodních podmínek). Dosud všechny stavební spořitelny měly jako jednu z podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření dosažení předepsaného hodnotícího čísla. Pouze Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) umožňuje přidělení úvěru po dvou letech spoření bez jakýchkoli dalších podmínek, ale to je speciální nabídka používaná pouze ve vazbě na překlenovací úvěry. Tarif ALFA je první, který je nabízen standardně všem klientům bez této podmínky.

Pro klienty, kteří mají zájem o překlenovací úvěr, je zrušení podmínky hodnotícího čísla výhodné. Zkrátí se jim totiž období, po které platí úroky z překlenovacího úvěru a zároveň musí dospořovat na svůj účet stavebního spoření. Pro klienty, kteří mají zájem o úvěr ze stavebního spoření je to paradoxně o něco složitější. Mohou si sice lépe naplánovat své financování a mohou úvěr získat relativně snadno a brzo, ale je tedy jeden háček: podle nových všeobecných obchodních podmínek musí svůj zájem o úvěr projevit během poměrně krátké doby. Nárok na úvěr je jim zajištěn pouze po dobu čtyř týdnů; po uplynutí této lhůty nárok na úvěr ze stavebního spoření zaniká. Klient sice úvěr ze stavebního spoření může dostat i později, ale stavební spořitelna již není zavázána tento úvěr poskytnout. Jde o zcela nový koncept a někdy později se k němu jistě vrátím.

Akce, akce, akce…

Bez akčních nabídek dnes obchodníci neumí žít a proto i Modrá pyramida zachovává dosavadní akční nabídky na spoření. Zde se nic nemění, takže jen pro pořádek:
 • Moudré spoření znamená úrokový bonus 0,5 % z vkladů po dobu prvních 6 let spoření pro vklady do 300 000 Kč, pokud klient pravidelně spoří alespoň 6 let a nečerpá úvěr.
 • Mopísek znamená nulový poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro klienty do 10 let (včetně) a úrokový bonus stejný jako v případě Moudrého spoření. Smlouva o stavebním spoření však musí mít cílovou částku nejvýše 150 000 Kč.
 • Mopy junior znamená poloviční poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro klienty od 11 do 21 let (včetně) a úrokový bonus stejný jako v případě Moudrého spoření. Smlouva o stavebním spoření však musí mít cílovou částku nejvýše 150 000 Kč.
 • Spoření třetího věku nabízí nulový poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření pro klienty od 55 let a úrokový bonus stejný jako v případě Moudrého spoření. Smlouva o stavebním spoření však musí mít cílovou částku nejvýše 200 000 Kč. V rámci této akce je možno smlouvu o stavebním spoření ukončit po třech letech spoření bez poplatku za předčasné ukončení smlouvy, nicméně za ceny ztráty státní podpory i úrokového bonusu.
Pro klienty kteří pouze spoří se tedy téměř nic nemění. Jak si Modrá pyramida vede ve zhodnocování úspor se můžete podívat ve srovnání tarifů pro spoření.

Aktuální srovnání stavebního spoření

Vše pro překlenovací úvěry

Tarif ALFA však není jedinou inovací, se kterou Modrá pyramida přichází. Zásadní změnou je i koncepce překlenovacích úvěrů a jejich navázání na tarify stavebního spoření. A opět to vypadá na první pohled nenápadně. Základní struktura překlenovacích úvěrů je stejná:
 • Rychloúvěr je překlenovací úvěr poskytovaný bez zajištění zástavním právem k nemovitosti, je tedy alternativou ke klasickým spotřebitelským úvěrům.
 • Hypoúvěr má naopak konkurovat hypotékám. Jde o překlenovací úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti.
Tím ale podobnost s dosavadní nabídkou končí. Překlenovací úvěry budou nově poskytovány již pouze s tarifem ALFA a navíc součástí smlouvy o překlenovacím úvěru bude také ujednání o změně smlouvy o stavebním spoření. A změny budou tyto:
 • Vklady na účtu stavebního spoření se budou úročit sazbou 3 % p. a.,
 • sazba úvěru ze stavebního spoření bude 6 % p. a., nicméně
 • MPSS poskytne na úvěr ze stavebního spoření slevu z úrokové sazby, takže úvěr ze stavebního spoření bude po určitou dobu úročen stejnou sazbou, jako překlenovací úvěr,
 • splátka úvěru ze stavebního spoření bude nově nastavena tak, aby byla stejná jako celkové platby klienta ve fázi překlenovacího úvěru, tedy součet měsíčního úroku z překlenovacího úvěru a částky dospořování na účet stavebního spoření
 • přidělení cílové částky, kterým dojde k přechodu překlenovacího úvěru na úvěr ze stavebního spoření, nastane 24 měsíců po uzavření smlouvy o stavebním spoření.
Co má tohle všechno znamenat? Vezměme to postupně. Nedávno jsem psal o jedné výhodě překlenovacího úvěru: každý překlenovací úvěr skončí dříve nebo později úvěrem ze stavebního spoření, který má pevnou úrokovou sazbu. Zákon totiž stanoví, že úroková sazba úvěru ze stavebního spoření smí být nejvýše o tři procentní body vyšší než úročení vkladů na účtu stavebního spoření. To je pro stavební spořitelny přirozeně omezující, proto MPSS před poskytnutím překlenovacího úvěru zvýší obě úrokové sazby – z úvěru z stavebního spoření i z vkladů. Aby však nemusela klientům platit vysoké úroky z vkladů, nastaví podmínku pro přidělení úvěru ze stavebního spoření na minimum – dva roky (méně nedovoluje zákon). Navíc je částka pro dospořování stavební spořitelnou pevně stanovena a pokud by klient vložil na svůj účet více, inkasuje stavební spořitelna poplatek, který úrokový výnos klienta dostatečně sníží. Tímto krokem si tedy Modrá pyramida vytvoří prostor pro úročení úvěru ze stavebního spoření a nebude již tolik omezována původní sazbou 3,49 %. Podle pozměněné smlouvy o stavebním spoření bude mít možnost úročit úvěr ze stavebního spoření sazbou až 6 %.

Na druhé straně ale MPSS poskytne klientovi určitou slevu, takže úvěr ze stavebního spoření nakonec nebude úročen takto vysokou úrokovou sazbou. Proč takové složitosti? Výše této slevy již bude záviset na rozhodnutí stavební spořitelny! Nejde o nic nového, podobný trik využívá již delší dobu Buřinka. Jednotlivé překlenovací úvěry dnes vypadají následovně.

Rychloúvěr

Rychloúvěr má pevnou úrokovou sazbu, která je dnes 4,99 %. Touto sazbou bude úročen i následný úvěr ze stavebního spoření a to až do jeho splatnosti. Přitom celková doba splatnosti počítaná od čerpání překlenovacího úvěru až do splacení úvěru ze stavebního spoření může být nejvýše 15 let.

4,99 % je úroková sazba, kterou MPSS nabízela i dříve v rámci „akčních nabídek“. Nabízí se proto porovnat výsledek nového a starého Rychloúvěru při této úrokové sazbě. Ukazuje se, že výsledek je pro klienta příznivý. Zatímco starý Rychloúvěr měl čistou úrokovou sazbu 5,231 %, po úpravě je to jen 5,098 %. To znamená příjemný pokles o 0,133 %

Hypoúvěr

Hypoúvěru je požadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti a doba splatnosti může být až 30 let. Nově je úroková sazba závislá nejen na hodnotě Loan-To-Value (LTV), ale i na délce fixace úrokové sazby. Aktuálně nabízí Modrá pyramida výběr ze tří možností, úrokovou sazbu je možno fixovat na 3, 5 nebo 10 let.

A jak se s úrokovou sazbou zachází? Protože překlenovací úvěr je převeden na úvěr ze stavebního spoření nejdéle za dva roky po čerpání překlenovacího úvěru, první období fixace úrokové sazby vždy zasáhne do fáze úvěru ze stavebního spoření. Opět platí, že úvěr ze stavebního spoření sice má základní úrokovou sazbu zvýšenou na 6 %, ale MPSS může poskytnout z této sazby slevu. V prvním období fixace úrokové sazby bude úvěr ze stavebního spoření úročen stejnou úrokovou sazbou jako úvěr překlenovací. Na obrázku vidíme příklad Hypoúvěru s dobou splatnosti 30 let a úrokovou sazbou fixovanou na 10 let. První dva roky běží překlenovací úvěr úročený 2,89 %. Poté je nahrazen úvěrem ze stavebního spoření se sazbou 6 %, ale Modrá pyramida poskytne slevu z této úrokové sazby a zbývající dobu fixace (tedy 8 let) úročí úvěr ze stavebního spoření rovněž sazbou 2,89 %, stejně jako úvěr překlenovací. Poté skončí období fixace úrokové sazby a stavební spořitelna nabídne klientovi novou úrokovou sazbu, která může být odlišná, ale nemůže překročit 6 %.

Nové úrokové sazby Hypoúvěru Modré pyramidy
Fixace (roky) 3 5 10
LTV do 80  % 2,89 % 2,89 % 3,09 %
LTV 80 – 90  % 3,69 % 3,69 % 3,89 %

Stejně jako dříve, i dnes je možno úrokové sazby snížit až o 0,6 %, pokud klient využije produktů mateřské Komerční banky.

Základní sazby pro tří a pětiletou fixaci jsou stejné jako dosavadní sazby, můžeme tedy opět porovnat, jak se všechny tyto novinky promítnou do výsledné čisté úrokové sazby. A výsledek je opět pozitivní. Úpravami dojde při stejné úrokové sazbě překlenovacího úvěru k poklesu čisté úrokové sazby o téměř polovinu procentního bodu, takže milionový Hypoúvěr s pětiletou fixací vyjde na 2,817 %.

Jedinou nevýhodou je skutečnost, že po ukončení fixace nám může MPSS nabídnout novou sazbu, které může být až 6 %. Klasický překlenovací úvěr nabízený dříve nám nabízel jistotu úvěru ze stavebního spoření s podstatně nižší sazbou. Ale tak už to chodí, nic není zadarmo.

Co z toho všeho vyplývá

Spoření

Pro klienty, kteří chtějí se pouze spořit a zhodnocovat své úspory se nic nemění. Úrokové sazby i poplatky zůstávají stejné a jsou dnes mezi stavebními spořitelnami nejnižší (300 Kč ročně). Zachovány zůstávají i různé bonusy pro spoření, díky kterým je Modrá pyramida dlouhodobě na předních příčkách žebříčku nejvýhodnějšího stavebního spoření.

Aktuální srovnání tarifů pro spoření

Úvěry ze stavebního spoření

Velkou změnu zaznamenají klienti, kteří chtějí využít úvěr ze stavebního spoření. Pokud si dokážou své financování přesně naplánovat předem, je to změna k lepšímu, protože zrušení hodnotícího čísla takové plánování podstatně usnadní a hlavně: čekací doba na úvěr ze stavebního spoření se podstatně zkrátí. Složitější to bude u klientů, kteří úvěr neplánují předem. Přísné termíny pro podání žádosti o úvěr mohou způsobit, že o svůj nárok na úvěr ze stavebního spoření přijdou. To neznamená, že jim stavební spořitelna úvěr neposkytne. Ale již zde nebude nárok na úvěr a rozhodnutí bude na stavební spořitelně, která bude moci poskytnutí úvěru podmínit například změnou úrokové sazby.

Aktuální srovnání úvěrů ze stavebního spoření

Překlenovací úvěry

Většina klientů však používá spíše překlenovací úvěry. Modrá pyramida přichází s novinkou, kdy na jedné straně poskytne klientům výhodu (přidělení úvěru ze stavebního spoření již za dva roky), ale na druhé straně si otevře cestu ke zvýšení úrokové sazby v budoucnu. V případě Rychloúvěru bude dopad na klienta většinou pozitivní, protože úrokové sazby jsou sjednány po celou dobu splatnosti a výsledný úvěr je levnější (měřeno čistou úrokovou sazbou). U Hypoúvěru sice také dojde ke zlevnění, ale „pouze“ na dobu první fixace. Překlenovací úvěry Modré pyramidy tím ztrácejí charakter překlenovacích úvěrů a svou volností v nastavení úrokových sazeb se blíží spíše ke klasickým hypotéčním úvěrům.

Aktuální srovnání překlenovacích úvěrů

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK