Přehled všeobecných obchodních podmínek:
Výpověď smlouvy stavební spořitelnou

ID-100266109.jpg
Foto: phanlop88 na FreeDigitalPhotos.net
Podmínky, za kterých může stavební spořitelna ukončit smlouvu se vyplatí dobře prostudovat. Všechny stavební spořitelny si tuto možnost ponechávají, velké rozdíly jsou však v tom, po jaké době může být výpověď uplatněna.

  

Výpověď smlouvy ze strany stavební spořitelny je v novějších VOP obvykle velmi pečlivě ošetřena. Stavební spořitelny si sjednávají možnost smlouvu vypovědět v případě, kdy klient porušuje podmínky smlouvy, ale ponechávají si také možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu.
Mezi stavebními spořitelnami jsou podstatné rozdíly v tom, jak dlouho má klient u nich svou smlouvu „jistou“.

Pro většinu klientů jsou nejdůležitější podmínky výpovědi bez udání důvodu. Jednotlivé VOP se liší tím, po jaké době od uzavření smlouvy může být smlouva stavební spořitelnou vypovězena.

 • Pro klienta nejjistější je podmínka „po uplynutí šesti let a nepřijetí přidělení úvěru ze stavebního spoření“. V těchto případech totiž nemůže stavební spořitelna vypovědět smlouvu dříve, než klientovi uplyne šestiletá vázací lhůta důležitá pro získání státní podpory, ani dříve, než klient splní podmínky pro přidělení cílové částky.
 • O stupeň méně jistá je podmínka „po šesti letech od uzavření smlouvy“. Tuto smlouvu může stavební spořitelna vypovědět poté, co klientovi uplynula šestiletá vázací lhůta. Může se však stát, že klient nestihne získat a uplatnit svůj nárok na úvěr ze stavebního spoření.
 • Vyskytují se i VOP, u kterých není výpověď smlouvy stavební spořitelnou nijak omezena. Tyto smlouvy může stavební spořitelna vypovědět kdykoli.
Výpovědní lhůta bývá stejná jako v případě, kdy smlouvu vypovídá klient – tedy tři měsíce.

Téma: Výpověď smlouvy stavební spořitelnou

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna je oprávněna smlouvu o stavebním spoření vypovědět:
 • Jestliže uplynulo 6 let od uzavření smlouvy a účastník nepřijal přidělení cílové částky. [Čl. X. odst. 6e]
 • Pokud účastník nezaplatí poplatek za uzavření smlouvy . [Čl. V. odst. 2, Čl. XXXIII. odst. 9]
 • Pokud je účastník v prodlení s úhradou vkladů po dobu 6 měsíců. [Čl. VI. odst. 3, Čl. XXXIII. odst. 11]
 • Pokud účastník porušil povinnosti stanovené právním předpisem nebo smlouvou. [Čl. X. odst. 6b, 6c, Čl. XXXIII. odst. 17b, 17c]
 • Jestliže byl zjištěn úpadek účastníka nebo je v exekuci. [Čl. X. odst. 6d, Čl. XXXIII. Čl. 17d]
 • Nastane-li porušení smlouvy o úvěru, jejímž předmětem bylo i poskytnutí meziúvěru. [Čl. X. odst. 6f, Čl. XXXIII. odst. 17f]
 • Pokud tak stavební spořitelně ukládá zákon. [Čl. XXI. odst. 11]
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. [Čl. X. odst. 1 a 7]
Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna je oprávněna smlouvu o stavebním spoření vypovědět:
 • Jestliže uplynulo 6 let od uzavření smlouvy a účastník nepřijal přidělení cílové částky. [Čl. 10 odst. 7]
 • V případě, že Účastník nevyužil svého práva vyplývajícího z přidělení cílové částky ve stanovené době a byl mu vyplacen zůstatek na Účtu. [Čl. 15 odst. 3]
 • Pokud účastník nezaplatí poplatek za uzavření smlouvy. [Čl. 5. odst. 5]
 • Pokud je to uvedeno ve smlouvě, nebo to vyplývá z právních předpisů. [Čl. 10 odst. 6a, 6b]
 • Pokud účastník nespoří v souladu se smlouvou. [Čl. 6 odst. 4, Čl. 10 odst. 6c]
 • Jestliže byl zjištěn úpadek účastníka nebo je v exekuci a jeho zůstatek na účtu není kladný. [Čl. 10 odst. 6e, 6f]
 • Pokud by existence smlouvy byla v rozporu s právními předpisy. [Čl. 10 odst. 6d]
 • Pokud dojde k přespoření a zůstatek na účtu stavebního spoření je vyšší než 5 mil. Kč. [Čl. 9 odst. 7]
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně pokud není stanoveno jinak. [Čl. 10 odst. 8]

Výpovědní lhůta se ruší a výpověď je účinná doručením, pokud je důvodem výpovědi ze strany stavební spořitelny nezaplacení poplatku za uzavření a zároveň je zůstatek na účtu záporný a účastník je v exekuci. [Čl. 5 odst. 5]

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna je oprávněna smlouvu o stavebním spoření vypovědět:
 • Kdykoli, dokud nebyla uzavřena úvěrová smlouva. [§ 11 odst. 2a]
 • Pokud účastník nezaplatí poplatek za uzavření smlouvy do 4 měsíců. [§ 5 odst. 2]
 • Pokud účastník nespoří v souladu se smlouvou. [§ 6 odst. 1d]
Zůstatek účtu je vyplacen nejpozději k poslednímu dni výpovědní lhůty, nebo bez zbytečného odkladu poté. [§ 11 odst. 3]

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. [§ 11 odst. 2b]

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna je oprávněna smlouvu o stavebním spoření vypovědět po uplynutí šestileté vázací lhůty. [Čl. 8 odst. 4b]

Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. [Čl. 8 odst. 4c]

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

Verze VOP používaná od:
 
 
Stavební spořitelna je oprávněna smlouvu o stavebním spoření vypovědět: [Odst. 8.4]
 • Jestliže uplynulo 6 let od uzavření smlouvy a účastník nepřijal přidělení cílové částky.
 • Pokud účastník neuhradil poplatek za uzavření do dvou měsíců od uzavření smlouvy.
 • Pokud to vyplývá z právních předpisů nebo pokud účastník porušil povinnost vyplývající ze smlouvy.
 • Pokud je účastník v prodlení s úhradou vkladu po dobu více než 6 měsíců.
 • Pokud účastník zneužívá smlouvu o stavebním spoření způsobem, který se příčí zákonnému účelu.
 • Pokud by smlouva mohla poškodit dobré jméno nebo oprávněné zájmy stavební spořitelny.
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. [Odst. 8.5]
  

SDÍLEJTE