Od února může spor klienta se stavební spořitelnou rozhodnout finanční arbitr

stavební spoření
1. 2. 2016 | V účinnost vstupuje změna zákona o finančním arbitrovi. Nově spadají do jeho rozhodovací pravomoci také spory klientů se stavebními spořitelnami.
Zákon č. 229/2002 o finančním arbitrovi doznal změny, která je důležitá pro klienty stavebních spořitelen. Od 1. 2. 2016 může finanční arbitr rozhodovat také spory mezi klientem a stavební spořitelnou. Působnost finančního arbitra se také rozšiřuje na všechny druhy úvěrů poskytovaných spotřebitelům. Naopak nebude nadále finanční arbitr rozhodovat spory mezi podnikateli a poskytovateli platebních služeb. Celý rozsah kompetencí finančního arbitra je uveden v § 1 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi:

§ 1 odst. 1 zákona 229/2002 o finančním arbitrovi

K rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“), jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a

a) poskytovatelem platebních služeb při poskytování platebních služeb,

b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby,

d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,

e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění,

f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,

g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření,

h) obchodníkem s cennými papíry, vázaným zástupcem, obhospodařovatelem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu nebo investičním zprostředkovatelem při poskytování investičních služeb nebo při výkonu činností podle § 11 odst. 1 písm. c) až f) zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Zdarma a pouze pro spotřebitele

Finanční arbitr řeší pouze spory mezi spotřebitelem a finanční institucí. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Řízení před finančním arbitrem není zpoplatněno, neplatí se žádný poplatek za podání návrhu na zahájení řízení a finanční arbitr nemůže žádné ze stran sporu přiznat náklady řízení. Navrhovatel nemusí být právně zastoupen. Pokud chce navrhovatel využít služeb právního zástupce, může tak učinit, ale na vlastní náklady (finanční arbitr nemůže navrhovateli přiznat náklady na vedení sporu, a to bez ohledu na výsledek sporu).

Co byste měli vědět o finančním arbitrovi?

Na webových stránkách finančního arbitra jsou k dispozici všechny potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří tyto:
 1. Finanční arbitr je zákonem zřízený státní orgán mimosoudního řešení některých sporů na finančním trhu, zejména spotřebitelských.
 2. Finanční arbitr rozhoduje spory v řízení zahájeném pouze na návrh spotřebitele proti finanční instituci (banka včetně stavební spořitelny, nebankovní poskytovatel platebních služeb nebo úvěru, životní pojišťovna, investiční společnost nebo investiční fond, obchodník s cennými papíry, směnárník).
 3. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
 4. Navrhovatel nemusí být zastoupen žádným zástupcem, náklady případného zastoupení si navrhovatel nese sám, finanční arbitr mu je nemůže přiznat, a to bez ohledu na výsledek sporu.
 5. Návrh na zahájení řízení lze podat na formuláři, který je na webu finančního arbitra a lze ho formulovat vlastními slovy bez odkazu na právní úpravu (paragrafy), postačí, když navrhovatel uvede, v čem ho finanční instituce poškodila, o čem má finanční arbitr rozhodnout a za jakých podmínek uvažuje o smírném řešení sporu.
 6. Finanční arbitr není vázán návrhem a může navrhovateli v průběhu řízení pomoci upravit návrh, resp. nárok, který navrhovatel uplatňuje; neznamená to však, že přezkoumá celý právní vztah navrhovatele s finanční institucí.
 7. Finanční arbitr vždy usiluje primárně o smírné vyřešení sporu, nikdy však ne na úkor řádného a spravedlivého právního posouzení věci.
 8. Proti rozhodnutí finančního arbitra je možné podat námitky, o nichž rozhoduje opět finanční arbitr.
 9. Rozhodnutí finančního arbitra je přezkoumatelné soudem. Po rozhodnutí o námitkách může kterákoli strana předložit rozhodnutí finančního arbitra k přezkoumání obecnému soudu. Soud znovu posoudí celý případ a případně rozhodnutí finančního arbitra nahradí.
 10. Finanční arbitr nemůže rozhodovat, pokud spor
  • nenáleží do působnosti finančního arbitra,
  • ve věci již rozhodl soud nebo řízení před soudem bylo zahájeno,
  • ve věci již rozhodl rozhodce nebo rozhodčí řízení bylo zahájeno.

Další informace o způsobu a náležitostech podání jsou na webových stránkách finančního arbitra.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře