ČNB nově zveřejňuje úrokové sazby úvěrů na bydlení

stavební spoření
27. 4. 2017 | ČNB začala zveřejňovat nové údaje o úvěrech na bydlení. Najdeme mezi nimi také objemy a úrokové sazby úvěrů stavebních spořitelen.
Česká národní banka začala zveřejňovat úrokové sazby a objemy nově poskytnutých úvěrů na bydlení. Data jsou dostupná v systému ARAD, v přehledné formě budou též dostupná na stavebkách.cz v sekci statistik.

Statistiky na stavebkách.cz

Zejména nominální sazby a objemy, výjimečně RPSN

Obsahem nových statistik jsou nové úvěry na bydlení poskytnuté obyvatelstvu. Základní členění údajů je podle typu instituce, která úvěr poskytla:
  • stavební spořitelny a
  • ostatní banky

Další členění je podle způsobu zajištění úvěru:

  • zajištěné úvěry (tedy úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti) a
  • nezajištěné úvěry (všechny ostatní – tedy nejsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti, mohou však být zajištěny jinak, například ručitelem).

Pro toto členění ČNB zveřejňuje sjednané sazby přepočtené na roční základ a uváděné v procentech za rok a objemy poskytnutých úvěrů. Sazby jsou asi zajímavější, protože zatímco u hypoték jsou poměrně dobře sledovány Hypoindexem, pro stavební spoření tato informace dosud chyběla. Bohužel chybí informace o RPSN. Hodnota RPSN je k dispozici pouze za zajištěné i nezajištěné úvěry dohromady a protože tyto dva typy úvěrů jsou zásadně odlišné, není tato celková hodnota RPSN použitelná.

Úrokové sazby úvěrů na bydlení

Aktuální údaje o úrokových sazbách budou na stavebkách.cz publikovány na zvláštní stránce ve statistikách. Dnešní stav vypadá následovně.
Úvěry na bydlení - úrokové sazby

Podívejme se nejprve na zajištěné úvěry (plná čára). Sazby stavebních spořitelen (červeně) i ostatních bank (modře) dlouhodobě klesají. Stavební spořitelny jsou dražší, ale v posledních měsících začínají klasické hypotéky dohánět. Připomínám že jde o sazbu nominální, nikoli RPSN.

nezajištěných úvěrů ostatních bank je patrný problém – až do poloviny roku 2016 jsou jejich úrokové sazby na podobné úrovni jako sazby úvěrů zajištěných, což není podobné pravdě. Od poloviny roku 2016 sazby skokem rostou, a dostávají se do reálnějších hodnot. ČNB toto nestandardní chování nekomentuje, vše však nasvědčuje tomu, že určitá část hypotéčních úvěrů byla po určitou dobu vykazována jako úvěry nezajištěné, pak zřejmě došlo k nápravě. Protože zajištěných úvěrů ostatních bank je podstatně více než úvěrů nezajištěných, projevila se tato náprava skokem v grafu pouze u nezajištěných úvěrů.

Objemy nových úvěrů na bydlení

Druhou zajímavou veličinou jsou objemy nových úvěrů na bydlení. I tyto hodnoty jsou nyní k dispozici ve statistikách na stavebkách.cz. Zde je patrná dominance zajištěných úvěrů poskytovaných ostatními bankami, což jsou vlastně klasické hypotéční úvěry (modrá plná čára).
Úvěry na bydlení - objemy
Objemy nových úvěrů stavebních spořitelen poskytuje již delší dobu ČTK takže nejde o zásadně novou informaci a přirozeně se nabízí tyto údaje konfrontovat. Vzhledem k tomu že údaje ČTK zahrnují úvěry poskytnuté fyzickým osobám (občanům) i osobám právnickým (firmám), očekávali bychom, že čísla ČNB budou menší. ČNB totiž publikuje pouze úvěry poskytnuté občanům. Při podrobném porovnání však zjistíme, že v některých měsících jsou údaje z ČNB naopak vyšší.
Objemy úvěrů stavebních spořitelen
Sloupce ukazují objemy nových úvěrů podle ČTK, barvami jsou rozlišeny příspěvky jednotlivých stavebních spořitelen. Zelenou čarou jsou vyneseny analogické údaje ČNB. Hodnoty ČNB by měly být vždy nižší, protože zahrnují pouze objemy poskytnuté obyvatelstvu, zatímco ČTK publikuje všechny úvěry stavebních spořitelen.
Důvod tohoto rozdílu nelze s jistotou identifikovat. Je možné, že data pocházejí z různých zdrojů a dochází k rozdílnému vykazování nově poskytnutých úvěrů například na přelomu měsíců. Nemělo by to být, ale stává se to.

Co ve statistikách ČNB chybí?

Zveřejnění objemů a sazeb úvěrů na bydlení je dobrý krok, tato data dlouho chyběla. ČNB zásadně nezveřejňuje výsledky jednotlivých subjektů, takže se nedočkáme údajů za jednotlivé banky či stavební spořitelny, jako je tomu u statistik ČTK. ČNB bohužel nezveřejňuje ani úplné rozdělení úvěrů na úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry. Toto členění je k dispozici pouze pro nezajištěné úvěry. U zajištěných úvěrů toto rozdělení chybí a nedá se ani dopočítat z ostatních údajů. Je to škoda, protože pro hodnocení efektivity stavebního spoření jsou důležité právě údaje o úvěrech ze stavebního spoření. Základní struktura zveřejňovaných dat tedy vypadá následovně.

Data o nových úvěrech na bydlení zveřejňovaná ČNB
Zajištěné Nezajištěné CELKEM
Stavební spořitelny ANO lze dopočítat ANO
    z toho úvěry ze stavebního spoření NE ANO NE
    z toho překlenovací úvěry NE lze dopočítat NE
Ostatní banky ANO lze dopočítat ANO
CELKEM lze dopočítat lze dopočítat lze dopočítat

Překlenovací úvěry vládnou

Proč jsou úvěry ze stavebního spoření tak důležité? Inu proto, že jsou hlavním účelem stavebního spoření. Existuje na ně právní nárok a mají ze zákona omezenou úrokovou sazbu. Bohužel je jejich získání potřeba předem naplánovat a to je zřejmě důvod, proč je daleko větší zájem o úvěry překlenovací. Je pravda, že každý překlenovací úvěr se dříve nebo později přemění v úvěr ze stavebního spoření, ale do té doby má klient obvykle horší podmínky. Pokud z údajů ČNB vybereme pouze údaje o nezajištěných úvěrech, můžeme se podívat, jak málo je poskytováno oněch čistých úvěrů ze stavebního spoření.

Ano, u nových nezajištěných úvěrů tvoří úvěry ze stavebního spoření v průměru pouze 2,3 % a nedá se předpokládat, že u zajištěných úvěrů bude toto číslo významně vyšší. Pro jistotu připomínám, že v těchto číslech nejsou úvěry ze stavebního spoření, které vzniknou překlopením překlenovacího úvěru. To již není z pohledu statistiky považováno za poskytnutí nového úvěru.

Nová data budou na stavebkách.cz

Nové údaje poskytované ČNB jsou zajímavé a užitečné. Jejich porovnání s existujícími daty, které publikuje ČTK, vykazuje určité rozdíly, ale to je (bohužel) u statistik běžné. Data ČTK jsou sice neoficiální, ale jsou publikována mnohem dříve a jsou také podrobnější. Proto na stavebkách.cz najdete vedle sebe jak údaje ČTK tak i ČNB.

Zajímavé bude také porovnat nové údaje ČNB s již dnes existujícími statistikami hypoték. Kolegové z GOLEM FINANCE mi přislíbili napsat na toto téma samostatný článek, který si na stavebkách.cz cz budete brzy moci přečíst.

Nová data o úvěrech na bydlení jsou nyní začleněna do sekce statistiky a budou zde k dispozici prakticky okamžitě po jejich zveřejnění Českou národní bankou. Nejsou přebírána všechna data, jen ta nejdůležitější. A čas od času se podíváme, co je v nich zajímavého.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře