Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Zákon o stavebním spoření

Stavební spoření v České republice je regulováno zákonem o stavebním spoření č. 96/1993. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 4. 1993 a od té doby byl několikrát novelizován. Zákon definuje samotný produkt stavebního spoření, výši a podmínky výplaty státní podpory a upravuje také činnost stavebních spořitelen.

Níže najdete chronologický seznam jednotlivých novel včetně plného textu a stručného komentáře.

Zákon č. 261/2021 Sb. účinný od 1. 2. 2022
Neoficiální plný text

Věcně nepodstatné změny v souvislosti se zákonem o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci (zrušeny dosavadní odst. 4 a 5 v § 15, zrušen § 15a).

Zákon č. 353/2021 Sb. účinný od 1. 10. 2021 do 31. 1. 2022
Neoficiální plný text

Pouze nepodstatné formální úpravy v souvislosti se změnou zákona o bankách (pojem „bankovní dohled“ byl nahrazen pojmem „dohled“).

Zákon č. 111/2019 Sb. účinný od 24. 4. 2019 do 30. 9. 2021
Neoficiální plný text

V souvislosti se zákonem 110/2019 o zpracování osobních údajů byl § 16c doplněn o nový odstavec 3.

Zákon č. 307/2018 Sb. účinný od 4. 1. 2019 do 23. 4. 2019
Neoficiální plný text

Formulační úprava § 9 odst. 1 písm. d) provedená v souvislosti s novelou zákona o dluhopisech (týká se možností stavebních spořitelen investovat do krytých dluhopisů).

Zákon č. 371/2017 Sb. účinný od 13. 1. 2018
Neoficiální plný text

Nepodstatná změna § 9 odst. 1 písm. g) provedená v souvislosti s novelou zákona o platebním styku.

Zákon č. 296/2017 Sb. účinný od 30. 9. 2017
Neoficiální plný text

Změna v souvislosti se změnou občanského soudního řádku. Umožňuje Ministerstvu financí poskytovat soudům a soudním exekutorům informace o účastnících stavebního spoření.

Zákon č. 183/2017 Sb. účinný od 1. 7. 2017
Neoficiální plný text

Změna v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Namísto správní delikt se nově používá slovo přestupek, věcné změny tato novela nepřináší.

Zákon č. 461/2016 Sb. účinný od 1. 2. 2017
Neoficiální plný text

Technická novela, která především posiluje pravomoci Ministerstva financí při vykonávání dozoru nad dodržováním zákona o stavebním spoření. Z pohledu klientů je zde zajímavé pouze doplnění registrovaných partnerů mezi osoby blízké (§ 5 odst. 3).

Zákon č. 258/2016 Sb. účinný od 1. 12. 2016
Neoficiální plný text

V souvislosti se zákonem o spotřebitelském úvěru mění zákon 258/2016 Sb. v § 9 odst. 1 rozsah činností, které smí stavební spořitelna provozovat.

Zákon č. 298/2016 Sb. účinný od 19. 9. 2016
Neoficiální plný text

Zákon 298/2016 Sb. přináší pouze nepodstatnou technickou změnu § 9a odst. 5.

Zákon č. 104/2016 Sb. účinný od 6. 4. 2016
Neoficiální plný text

Zákon 104/2016 Sb. přidává do § 5 nový odstavec 13, kterým se zjednodušuje ukončování smluv o stavebním spoření nezletilých dětí. V případě, že s ukončením smlouvy souhlasí všichni zákonní zástupci a k ukončení smlouvy dojde po uplynutí šestileté vázací lhůty, není již nutné rozhodnutí opatrovnického soudu.

Zákon č. 135/2014 Sb. účinný od 22. 7. 2014
Neoficiální plný text

Zákon 135/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, se dotkl také zákona o stavebním spoření. Upraven byl § 16a a nově byl přidán § 16aa. Oba paragrafy upřesňují správní delikty a příslušné sakce. V § 16b byly upraveny kompetence Ministerstva financí ČR a České národní banky. Další změny jsou pouze formulační.

Zákon č. 64/2014 Sb. účinný od 1. 5. 2014
Neoficiální plný text

V souvislosti s přijetím kontrolního řádu bylo provedeno několik formálních změn v §§ 15 a 15a (namísto pojmu „statní kontrola“ se nově používá pouze „kontrola“).

Zákon č. 303/2013 Sb. účinný od 1. 1. 2014
Neoficiální plný text

Od 1. 1. 2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník a tato změna si vyžádala řadu úprav dalších zákonů. Některé z těchto změn byly provedeny zákonem 303/2013, který mimo jiné mění také zákon o stavebním spoření (část čtrnáctá, článek XVII). Jediná zásadní změna se týká postupu při úmrtí účastníka stavebního spoření. Dříve bylo možno převést na někoho z pozůstalých veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o stavebním spoření – prakticky šlo o převedení smlouvy o stavebním spoření na jinou osobu. Podle nové úpravy toto již není možné a součástí pohledávky se stávají pouze naspořené prostředky na účtu stavebního spoření, případně dluhy účastníka. Zaniká tím možnost pozůstalého pokračovat ve spoření a případně později čerpat úvěr ze stavebního spoření.

Zákon č. 353/2011 Sb. účinný od 1. 1. 2012
Neoficiální plný text

V roce 2011 byla přijata novela 353/2011, která byla téměř totožná se zákonem 348/2010, lišila se pouze tím, že neobsahovala ustanovení o 50% zdanění státní podpory, které bylo podle Ústavního soudu neústavní. Tato novela nabyla účinnosti 1.1.2012. Ustanovení o snížení státní podpory na 10 % a zrušení osvobození úrokových výnosů ze stavebního spoření od srážkové daně tak platí spojitě od 1.1.2011. Od 1.1.2010 jsou tato ustanovení v platnosti na základě zákona 348/2010, a od 1.1.2011 platí díky novele 353/2011.

Zákon č. 263/2011 Sb.

Stavebním spořitelny získávají možnost vykonávat působnost kontaktního místa veřejné správy.

Nález Ústavního soudu 119/2011 Sb.

Novela č. 348/2010 Sb. byla 27.4.2011 Ústavním soudem zrušena ke dni 31.12.2011, protože Ústavní soud dospěl k závěru, že novela byla přijata neústavním způsobem. Ustanovení o  50% zdanění státní podpory za rok 2010 bylo Ústavním soudem zrušeno s okamžitou platností jako retroaktivní.

Zákon č. 348/2010 Sb.

Novela 348/2010 nabyla účinnosti 1. ledna 2011 a zavedla snížení státní podpory na 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2000 Kč ročně. Dále bylo zrušeno osvobození úrokových výnosů ze stavebního spoření od srážkové daně a byla zavedena jednorázová 50% daň na státní podporu za rok 2010 (tj. státní podpora, která se vyplácela v roce 2011). Tyto změny se vztahují na všechny smlouvy bez ohledu na to, kdy (tj. z jakých podmínek) byly uzavřeny. Stavebním spořitelnám byla zmírněna omezení pro smlouvy s právnickými osobami (týká se § 9 odst. 3). Novela byla později zrušena Ústavním soudem (viz nález Ústavního soudu a zákon 353/2011 výše).

Zákony č. 161/2006 Sb., 342/2006 Sb., 227/2009 Sb.281/2009 Sb.

Tyto novely jsou pouze technického charakteru, na podmínky stavebního spoření nemají praktický vliv.

Zákon č. 292/2005 Sb.

Touto novelou bylo stavebním spořitelnám uloženo uvádět ve smlouvách o stavebním spoření výši poplatků.  Stavební spořitelny jsou také povinny úročit účastníkům zálohy státní podpory bezprostředně poté, co ji obdrží od ministerstva. Na připsání zálohy státní podpory má stavební spořitelna měsíční lhůtu, úroky se však počítají již od následujícího dne.

Zákon č. 423/2003 Sb.

S účinností od 1. ledna 2004 byla snížena státní podpora na 15 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 3000 Kč ročně. Byla zavedena možnost čerpat státní podporu na více smluv současně, vázací lhůta byla prodloužena na 6 let. Tyto změny se dotkly pouze smluv uzavřených po 31.12.2003. Na dříve uzavřené smlouvy tak byla i nadále čerpána státní podpora podle starších (výhodnějších) podmínek.

Zákon č. 83/1995 Sb.

První novela, která kromě různých technických upřesnění zavádí pojem cílová částka. Ustanovení o překlenovacích úvěrech je přesunuto z § 9 do § 5 a především je výše překlenovacího úvěru omezena cílovou částkou. Byl upraven zejména 5 (smlouva o stavebním spoření) a § 9 (povolené podnikatelské aktivity stavební spořitelny). Mění se limit objemu pohledávek z překlenovacích úvěrů dle § 5 odst. 5 a tzv. komerčních úvěrů dle § 9 odst. 1. Původní hranice 40 % vkladů na účtech stavebního spoření se mění na 20 % součtu cílových částek podle uzavřených smluv, a to dle stavu zjišťovaného na konci příslušného čtvrtletí.

Zákon č. 96/1993 Sb.

První verze zákona nabyla účinnosti 1. 4. 1993. Státní podpora byla stanovena na 25 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 4500 Kč ročně.  Vázací lhůta byla pětiletá. Počet smluv uzavřených jedním účastníkem nebyl omezen, ale státní podporu mohl čerpat pouze na jednu smlouvu.

SDÍLEJTE ČLÁNEK