U stavebních spořitelen převládly úvěry bez zástavy nemovitosti

analýza obchodní výsledky úvěr
20. 4. 2023 | Co všechno ukazují nové údaje zveřejněné ČTK? Nejzajímavější je bezesporu stabilní zájem klientů o úvěry poskytované bez zajištění nemovitostí. Nově známe nejen objem, ale i počet nových nezajištěných úvěrů za první čtvrtletí.
ČTK zveřejnila podrobnější údaje o úvěrech poskytnutými stavebními spořitelnami v prvním čtvrtletí letošního roku. Některé údaje tak vidíme poprvé ve třicetileté historii stavebního spoření v ČR. Podle těchto dat došlo v posledním roce k podstatné změně ve struktuře poskytovaných úvěrů. Zatímco ještě v roce 2022 tvořily největší část objemu nových úvěrů zajištěné úvěry (hypotéky) v letošním roce převládají úvěry bez zajištění. Přitom průměrná výše nezajištěného úvěru byla 0,49 mil. Kč. Průměrná výše zajištěného úvěru byla 2,63 mil. Kč, tedy jen o něco méně než je průměrná výše hypotéky poskytnuté klasickou bankou.

Podívejme se se tedy podrobněji na jednotlivé výsledky. Popis jednotlivých typů úvěrů je vysvětlen ve druhé části článku.

Nově převažují nezajištěné úvěry

Při pohledu na strukturu nově poskytnutých úvěrů v 1. čtvrtletí vidíme, že došlo k zajímavé změně. V předchozích letech dominovaly zajištěné úvěry (hypotéky) fyzickým osobám, které v roce 2022 tvořily 75 % objemu všech nových úvěrů. V letošním roce však vidíme zcela jiný obrázek. Hypoték ubylo, ale nezjištěné úvěry fyzickým osobám klesly jen nepatrně: o 4 % z 4,91 na 4,70 mld. Kč. V prvním čtvrtletí letošního roku tedy tvoří nezajištěné úvěry fyzickým osobám 61 % objemu nových úvěrů, hypotéky jen 21 %.
Jak vidno, podle očekávání převažují úvěry fyzickým osobám. Objem úvěrů právnickým osobám je zanedbatelný, zajištěné úvěry právnickým osobám dokonce nejsou poskytovány vůbec. Velmi malý je také objem tzv. komerčních úvěrů.

Tyto údaje ČTK tak poprvé potvrzují to, co jsme donedávna mohli jen odhadovat. Růst úrokových sazeb postihl především zajištěné úvěry. Nezajištěných úvěrů ubylo jen neznatelně.

Úvěry deklarované jako úvěry fyzickým (právnickým) osobám zahrnují jak úvěry ze stavebního spoření tak i úvěry překlenovací. Podrobnější členění ČTK bohužel neuvádí.

Převaha nezajištěných úvěrů podle počtu je ještě výraznější

Podobný obrázek vidíme v porovnání počtu poskytnutých úvěrů. Počet nezajištěných úvěrů fyzickým osobám meziročně poklesl o necelá 3 %, zatímco počty zajištěných úvěrů se propadly z 5 431 na 980. V letošním prvním čtvrtletí tak tvořily nezajištěné úvěry fyzickým osobám celých 90 % počtu poskytnutých úvěrů.

Průměrný nezajištěný úvěr má objem 0,5 milionu korun

Dalším novým zajímavým údajem jsou průměrné objemy jednotlivých skupin úvěrů. Díky Hypomonitoru ČBA jsme věděli již dříve, že průměrná výše hypotéky je u stavebních spořitelen prakticky stejná jako u ostatních bank. Teď to potvrzují i data ČTK, podle kterých průměrná výše zajištěného úvěru fyzickým osobám meziročně klesla z 3,18 mil. Kč na 2,63 mil. Kč.

Novinkou je informace o průměrném objemu nezajištěných úvěrů fyzickým osobám. Tento údaj nebyl dosud publikován a dnes se poprvé dozvídáme, že průměrný objem nezajištěného úvěru je 0,49 mil. Kč. Vloni to bylo 0,50 mil. Kč. Za pozornost stojí dvě věci. Jednak opět zanedbatelný meziroční pokles, který odpovídá stabilním objemům a počtům tohoto typu úvěrů. Zajímavá je také absolutní výše těchto úvěrů. Půl milionu je poměrně hodně, před několika lety nebyla takto vysoká výše úvěru myslitelná bez zajištění hypotékou.

Zde nutno poznamenat, že stavební spořitelny poskytují úvěry bez zajištění nemovitostí až do výše 2,5 mil. Kč, výjimečně až 3,5 mil. Kč. Tyto úvěry jsou používané jak na rekonstrukce, tak i na pořízení družstevních bytů, u kterých není možné zajištění nemovitostí. Aby byli klienti schopni takto vysoké úvěry splácet, je nezbytné, aby byla dostatečně dlouhá doba splatnosti. A v tomto ohledu jsou stavební spořitelny na českém trhu výjimečné, protože nabízejí nezajištěné úvěry s dobou splatnosti až 25 let. Jiné banky podobný produkt nemají.

Jaké úvěry poskytují stavební spořitelny

Na úvěry stavebních spořitelen se však můžeme dívat z několika pohledů: podle typu úvěru, podle způsobu zajištění a podle osoby dlužníka.

Úvěry ze stavebního spoření, překlenovací a komerční

Toto je základní členění, kterému byl nedávno věnován speciální článek. Stavební spořitelny mohou ze zákona poskytovat pouze tři typy úvěrů:
  • Úvěry ze stavebního spoření podle § 5 odst. 2 zákona. Tento úvěr je možno získat po uzavření smlouvy o stavebním spoření a po uplynutí sjednané čekací doby. Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření je neměnná a je zákonem omezená
  • Překlenovací úvěry podle § 5 odst. 5 zákona. Překlenovací úvěr je určen klientům, kteří mají smlouvu o stavebním spoření, ale potřebují peníze dříve, než jim uplyne čekací doba na úvěr ze stavebního spoření.
  • Takzvané komerční úvěry jsou úvěry osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb (viz § 9 odst. 1a zákona). Tento typ úvěru (jako jediný) není vázán na smlouvu o stavebním spoření.
Údaje ČTK nerozlišují mezi úvěry ze stavebního spoření a úvěry překlenovacími. Úvěry fyzickým osobám tedy zahrnují oba typy úvěrů.
analýza praktické rady státní podpora

Jak se od roku 2024 změní stavební spoření?

Snížení státní podpory,posílení práva na úvěr i jednodušší přístup k dotacím. Stručný přehled změn ve stavebním spoření ke kterým dojde od příštího roku.

Úvěry zajištěné a nezajištěné

Stejně jako u všech bank, také stavební spořitelny mohou poskytovat úvěry s různým způsobem zajištění. Základní dělení úvěrů stavebních spořitelen podle zajištění je:
  • Zajištěné úvěry, neboli úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti (tj. hypotéky).
  • Nezajištěné úvěry jsou úvěry u kterých není požadováno zajištění zástavním právem k nemovitosti. Úvěr může být zajištěn například ručitelským závazkem, nejčastěji však nejsou takové úvěry zajištěny vůbec. Pouze u překlenovacích úvěrů je obvyklé zajištění vklady na účtu stavebního spoření.

Osoby fyzické a právnické

Členění na fyzické a právnické osoby je obvyklé a nepotřebuje vysvětlení. Snad jen poznámku: i právnické osoby mohou uzavírat smlouvy o stavebním spoření, nemají však nárok na státní podporu.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK