Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Pojištění vkladů

Vklady v bankách jsou pojištěny ze zákona. Zákonem o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu se dřívější Fond pojištění vkladů přejmenoval na Garanční systém finančního trhu, který od pojištěných institucí vybírá poplatky a zajišťuje výplaty náhrad. V případě, že pojištěná banka není schopna dostát svým závazkům, vyplácí Garanční systém postiženým klientům náhrady vkladů.

Vklady jsou pojištěny ze zákona

Pojištění vkladů vyplývá přímo ze zákona o bankách. Proto klient nemusí pro pojištění podnikat žádné kroky, jeho vklady jsou pojištěny automaticky.

Které vklady jsou pojištěny?

Pojištěny jsou všechny vklady u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen vedené na jméno a příjmení, rodné číslo a adresu bydliště fyzické osoby nebo název, identifikační číslo a sídlo právnické osoby. Jde zejména o běžné a spořicí účty, termínované vklady atd. Pojištěny nejsou např. směnky, dluhopisy, akcie, podílové listy a jiné cenné papíry.

Pojištěny nejsou členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech).

Pojištěny též nejsou tzv. předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard, apod.).

Garanční systém finančního trhu nepojišťuje vklady vedené v pobočkách zahraničních bank. Vklady u těchto poboček jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve kterém má sídlo mateřská banka.

Do jaké výše jsou vklady pojištěny?

Náhrada Garančního systému je vyplacena do 100 % výše pojištěných vkladů, nejvýše však do limitu 100 000 EUR jednoho klienta v jedné bance, stavební spořitelně či družstevní záložně. Tento limit se přepočítá podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v rozhodný den (viz odstavec termíny).

Pojištění s vztahuje i na úroky z vkladů vypočítané k rozhodnému dni.

Zvýšená náhrada

Klienti, kteří vložili na svůj účet vyšší částku krátce (nejdéle 3 měsíce) před krachem finanční instituce větší částku, mají od roku 2016 nárok na zvýšenou náhradu ve výši 100 000 EUR nad standardní limit, pokud je tato částka
  • úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci,
  • vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu manželství,
  • pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti,
  • dědictvím,
  • vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojišštění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření,
  • odstupným vyplaceným při ukončení pracovního poměru,
  • pojistným plněním pro případ újmy způsobené trestným činem,
  • vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem, nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného trestným činem,
  • vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření, nebo
  • poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu.
Pro získání zvýšené náhrady musí klient předepsaným způsobem prokázat, že jeho vklad spadá do některé z výše uvedených kategorií.

Termíny pro výplatu náhrad pojištěných vkladů

Výplatu náhrad musí Garanční systém zahájit do 20 dnů od rozhodného dne. Od 1. 6. 2016 bude tato lhůta zkrácena na 7 dnů.

Rozhodný den je den, kdy Česká národní banka vydala oznámení o neschopnosti banky dostát svým závazkům, nebo den, kdy soud vydá rozhodnutí o úpadku banky.

Související článkyVaše otázky a komentáře