Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Související články
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Garanční systém finančního trhu

Garanční systém finančního trhu je instituce, která zajišťuje financování při řešení krizových situací ve finančním sektoru. Garanční systém má právní osobnost (právní subjektivitu) a spravuje dva fondy bez právní osobnosti – Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krizí.

Garanční systém vznikl z Fondu pojištění vkladů

Garanční systém finančního trhu vznikl 1. 1. 2016 na základě Zákona o ozdravných postupech a řeššení krize na finančním trhu. Garanční systém vznikl z dřívějšího Fondu pojištění vkladů jeho přejmenováním. Fond pojištění vkladů je dnes součástí Garančního systému, ale nemá již právní osobnost, tu má pouze Garanční systém.
Garanční systém finančního trhu
Struktura Garančního systému finančního trhu
Garanční systém obhospodařuje prostředky ve Fondu pro řešení krizeFondu pojištění vkladů.

Fond pojištění vkladů

Fond pojištění vkladů je určen k zajištění náhrad pojištěných vkladů v případě krachu finanční instituce. Fond je tvořen příspěvky finančních institucí, jejichž vklady jsou ze zákona pojištěny (tj. banky, družstevní záložny a stavební spořitelny). Výši příspěvků stanovuje Česká národní banka, a to na základě míry rizika, kterou instituce představuje. Instituce s vyšší mírou rizika přispívají do Fondu vyšší částkou.

Rozsah pojištění vkladů, výše náhrad a další podrobnosti jsou popsány v článku pojištění vkladů.

Fond pro řešení krize

Fond pro řešení krize zahrnuje dva fondy: příspěvkový a provozní. Příspěvkový fond je tvořen příspěvky finančních institucí, výši těchto příspěvku stanovuje Česká národní banka. Provozní fond se tvoří z výnosů z investování prostředků Fondu pro řešení krize, z pokut a dalších příjmů.

Prostředky z Příspěvkového a Provozního fondu mohou být použity pouze pro financování řešení krizí finančních institucí prostřednictvím záruk, poskytnutím úvěru a podobně. Kromě toho lze prostředky z Provozního fond použít také k dalším účelům, zejména k úhradě nákladů Garančního systému na jeho správu.

Související článkyVaše otázky a komentáře