Nové nabídky Modré pyramidy pro výhodné stavební spoření

děti MPSS spoření
4. 10. 2018 | Modrá pyramida nabízí zvýhodněné podmínky pro nové smlouvy o stavební spoření. Je možno získat slevu na poplatku za uzavření smlouvy i úrokový bonus.
Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) přichází v posledním čtvrtletí s přepracovanou nabídkou stavebního spoření. Stávající nabídky se ruší a namísto nich přicházejí nabídky s novými jmény a upravenými podmínkami. Základem je opět sazba 0,5 % doplněná úrokovým bonusem a slevou na poplatku za uzavření smlouvy. Novinkou je akce EFEKT, která může být alternativou k termínovaným vkladům. Akční nabídka PRÉMIE 2000 Kč se ve srovnavači stavebního spoření dostává na první místo v kategorii tarifů bez omezení věkem.
Co tedy Modrá pyramida připravila? Zrušila tarify pro mladé Mopy Junior a Mopísek a namísto nich teď bude START. START má oproti dosavadním nabídkám lépe vymyšlené podmínky a díky tomu je možno smlouvy o stavebním spoření uzavírat na libovolné cílové částky. Podobně bylo Spoření třetího věku nahrazeno novějším tarifem POHODA. Nová PRÉMIE 2000 Kč má stejné podmínky jako stejnojmenná akční nabídka z letošního jara. Skutečnou novinkou je EFEKT, určený pro klienty, kteří chtějí na začátku jednorázově vložit větší částku, podobně jako je tomu u termínovaného vkladu.

Všechny dnešní nabídky mají shodný základ: stavební spoření se základní úrokovou sazbou 0,5 % je doplněné o dva prvky: o úrokový bonus 0,5 % a prémii za uzavření smlouvy. Podívejme se tedy popořadě na jednotlivé detaily.

PRÉMIE 2000 Kč

Akce PRÉMIE 2000 Kč má asi nejširší záběr a proto s ní začneme. Prémie 2000 Kč je časově omezená akční nabídka (platí do 14. 12. 2018). Při uzavření nové smlouvy o stavební spoření v rámci této akce je možno získat
  • prémii ve výší poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč a
  • úrokový bonus, který je poskytován po dobu šesti let.
Pokud se klient během prvních šesti let rozhodne čerpat úvěr, může tak učinit, ztratí však nárok na úrokový bonus. Prémie za uzavření smlouvy klientovi zůstává i když čerpá úvěr.

Prémie za uzavření smlouvy

Klient může získat prémii ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč, přičemž standardní poplatek za uzavření smlouvy je 1 % z cílové částky. Pokud je tedy smlouva uzavřena s cílovou částkou do 200 000 Kč, je uzavření smlouvy zdarma.

Pro získání této prémie je na účet stavebního spoření nutno vložit během prvních čtyř měsíců částku nejméně 2000 Kč.

Úrokový bonus

  • Zůstatek na účtu je úročen základní úrokovou sazbou, která je 0,5 % p. a.
  • Po dobu prvních šesti let je navíc zůstatek nižší než 300 000 Kč úročen úrokovým bonusem ve výši 0,5 % p. a.
  • Úrokový bonus je po dobu šesti let pouze evidován. Pokud klient splní podmínky pro jeho získání, je bonus připsán na účet po šesti letech.
  • Klient ztrácí nárok na celý úrokový bonus, pokud ukončí smlouvu dříve než po šesti letech spoření, nebo pokud během této šestileté lhůty uzavře smlouvu o překlenovacím úvěru, nebo pokud během této šestileté lhůty přijme přidělení úvěru ze stavebního spoření.
  • Podmínkou pro získání bonusu je šestileté spoření a dodržení Obratové podmínky.

Obratová podmínka

Podmínkou pro získání úrokového bonusu je, aby byl součet vkladů klienta v každém ukončeném kalendářním roce minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku. Do vkladů klienta se nepočítá státní podpora ani úroky. V případě, že klient změní cílovou částku, je pro výpočet plnění Obratové podmínky rozhodující cílová částka ke konci roku.

Tato Obratová podmínka je uplatňována i pro nabídku START a POHODA, naopak netýká se akce EFEKT.

START pro mladé a POHODA pro zralé

START a POHODA mají společnou jednu základní podmínku: jsou určeny pouze těm klientům, kteří nemají u Modré pyramidy jinou smlouvu o stavebním spoření ve fázi spoření. Výjimkou je situace, kdy má klient překlenovací úvěr, který je  navázán na smlouvu o stavebním spoření. Taková smlouva o stavebním spoření, která je vázána na překlenovací úvěr není překážkou pro akční nabídku START nebo POHODA.

Co tyto nabídky přinášejí? Začneme nabídkou START. Ta je určena mladým do 21 let (včetně). Podobně jako PRÉMIE 2000 Kč zahrnuje nárok na prémii ve výši poplatku za uzavření smlouvy, ale její maximální výše je jen 1500 Kč. Získání prémie je o něco jednodušší, není vyžadováno vložení 2000 Kč během čtyř měsíců. Shodné je úročení – základní sazba 0,5 % je navýšena o bonus 0,5 %, který je opět použit jen na vklady do 300 tis. Kč a je omezen na dobu 6 let. Podmínky úrokového bonusu jsou tedy shodné s podmínkami pro PRÉMII 2000 Kč výše.

POHODA je naopak pro klienty od 55 let. Prémie za uzavření smlouvy je ve výši poplatku za uzavření, nejvýše však 2000 Kč, tedy stejně jako PRÉMIE 2000 Kč. A podobně jako u STARTu, ani zde není pro získání prémie předepsaný povinný vklad. Také úročení je stejné – 0,5 % plus bonus 0,5 % pro vklady do 300 tis. Kč po dobu šesti let – podrobné podmínky viz výše. Oproti PRÉMII i STARTu má POHODA jednu zvláštní výhodu: klient může ukončit smlouvu již po třech letech spoření, aniž by platil sankční poplatek za předčasné ukončení smlouvy. Nicméně pokud klient ukončí smlouvu před uplynutím šestileté vázací lhůty, ztratí nárok na státní podporu. To vyplývá ze zákona a stavební spořitelna to nemůže ovlivnit.

Pozorného čtenáře možná napadne otázka, k čemu je START a POHODA, když PRÉMIE 2000 Kč má stejný úrokový bonus, stejnou nebo vyšší prémii za uzavření smlouvy a PRÉMIE nemá žádné omezují podmínky na věk nebo existenci dalších smluv o stavebním spoření? Odpověď je jednoduchá: PRÉMIE je časové omezená akční nabídka, platí jen do 14. prosince. Pak již toto zvýhodnění nebude nabízeno a zůstanou pouze START a POHODA, které platí až do odvolání.

EFEKT jako konkurent termínovaného vkladu

Zatímco PRÉMIE, START i POHODA jsou jen upravené a přejmenované starší produkty, EFEKT je novinka. I tato nabídka je časově omezená, bude nabízena do 14. prosince a jejím cílem je přilákat klienty, kteří hledají alternativu k termínovanému vkladu.

O co jde? Do čtyř měsíců od uzavření smlouvy o stavebním spoření je klient povinen vložit na účet alespoň 50 000 Kč. Pokud tak učiní, získá opět prémii ve výši poplatku za uzavření smlouvy, nejvýše však 2000 Kč, a úrokový bonus. A právě úrokový bonus je pro EFEKT specifický. Činí sice opět 0,5 % navíc k základní sazbě 0,5 %, ale není již omezen částkou 300 000 Kč, ani není požadována obratová podmínka. Je zda ale jiné omezení. Úrokovým bonus se vztahuje pouze na vklady provedené v prvních čtyřech měsících, a úrokovým bonusem budou tyto vklady úročeny pouze následujících 67 měsíců. Vklady provedené po čtyřech měsících od uzavření smlouvy jsou tedy úročeny „jen“ základní sazbou 0,5 %.

EFEKT je tedy zajímavý pro klienty, kteří chtějí stavební spoření využít jako termínovaný vklad – vložit na počátku větší obnos a poté již příliš spořit nebudou. Z těchto důvodů nenajdete EFEKT ve srovnavači stavebního spoření. Metodika srovnavače předpokládá pravidelné měsíční spoření a tento produkt jde zcela jiným směrem. Informace o produktu jsou však k dispozici v přehledu tarifů.

Zdá se vám to složité?

Popravdě – jednoduché to není. V zásadě jde vždy o prémii za uzavření smlouvy a úrokový bonus, a jednotlivé nabídky se liší tím, za jakých podmínek jsou tyto výhody poskytovány. Pro lepší přehlednost jsem hlavní parametry stručně shrnul do několika tabulek.

Pro koho je nabídka určena?

Platí, že časově omezené nabídky jsou takříkajíc pro všechny, ty ostatní, které platí do odvolání, pouze pro vybraný segment zájemců.

Akce Omezení
PRÉMIE 2000 Kč Smlouvy uzavřené do 12. prosince 2018 bez dalších omezení
START Mladí do 21 let včetně, kteří nemají jinou aktivní smlouvu*)
POHODA Klienti od 55 let včetně, kteří nemají jinou aktivní smlouvu*)
EFEKT Smlouvy uzavřené do 12. prosince 2018 bez dalších omezení
*) V okamžiku uzavření smlouvy nesmí mít zájemce jinou smlouvu o stavebním spoření ve fázi spoření s Modrou pyramidou. Může však může mít smlouvu stavebním spoření, která je vázána na smlouvu o překlenovacím úvěru.

Prémie za uzavření smlouvy o stavebním spoření

Prémie za uzavření smlouvy je ve výši poplatku za uzavření smlouvy, má však horní hranici, která není u všech nabídek stejná. Pro získání prémie je také nutno během prvních čtyř měsíců vložit nejméně předepsanou částku, která se rovněž liší.

Prémie nejvýše Nutno vložit minimálně
PRÉMIE 2000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
START 1 500 Kč netřeba
POHODA 2 000 Kč netřeba
EFEKT 2 000 Kč 50 000 Kč

Úrokový bonus

Základní úroková sazba je 0,5 % a k ní se přičítá úrokový bonus. Ten je vždy +0,5 %, rozdíly jsou však v tom, co se úrokovým bonusem úročí, jak dlouho, a co je třeba splnit pro jeho získání.

Co se úročí bonusem Jak dlouho se úročí bonusem Podmínka pro získání bonusu
PRÉMIE 2000 Kč zůstatek do 300 000 Kč 6 let od uzavření smlouvy spořit alespoň 0,5  % cílové částky měsíčně (viz obratová podmínka)
START zůstatek do 300 000 Kč 6 let od uzavření smlouvy spořit alespoň 0,5  % cílové částky měsíčně (viz obratová podmínka)
POHODA zůstatek do 300 000 Kč 6 let od uzavření smlouvy spořit alespoň 0,5  % cílové částky měsíčně (viz obratová podmínka)
EFEKT vklady za první 4 měsíce spoření od konce 4. měsíce po dobu 67 měsíců během prvních čtyř měsíců nutno vložit alespoň 50 000 Kč

Úrokový bonus je v průběhu spoření pouze evidován, na účet je klientovi připsán „na konci zapojení klienta do akce“. Doba zapojení do akce je u PRÉMIE 2000 Kč, STARTu a POHODY 6 let. U nabídky EFEKT je doba zapojení do akce o jeden měsíc kratší – 71 měsíců. Pokud klient smlouvu ukončí před koncem zapojení do akce, ztrácí na úrokový bonus nárok. Podobně pokud by klient během akce uzavřel smlouvu o úvěru nebude mu úrokový bonus přiznán (platí jak pro úvěr ze stavebního spoření, tak i pro úvěr překlenovací). Po ukončení akce je možné sjednat úvěrovou smlouvu a úrokový bonus zůstává.

Jak zajímavá je nová nabídka Modré pyramidy?

Tarify určené pro spoření
Stav k  3. 10. 2018
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád 3,694 %
WÜST ProSpoření eOF-S Kamarád+ 3,694 %
RSTS JUNIOR S 181 3,576 %
SSČS Prémie pro děti 3,521 %
MPSS Prémie 2000 3,517 %
MPSS START 3,517 %
MPSS POHODA 3,517 %
WÜST ProSpoření eOF-S online 3,498 %
ČMSS Sleva pro mladé od 18 do 35 let 3,412 %
SSČS Standard online 3,384 %
RSTS SPOŘENÍ S 171 online 3,338 %
WÜST ProSpoření eOF-S 3,299 %
RSTS SPOŘENÍ S 171 3,141 %
SSČS Standard 3,129 %
WÜST ProSpoření OF-S Kamarád 3,077 %
WÜST ProSpoření OF-S Kamarád+ 3,077 %
ČMSS Aktiv Spořicí 3,017 %
WÜST ProÚvěr OY-U 2,688 %
WÜST ProÚvěr OZ-U 2,688 %
WÜST ProSpoření OF-S 2,688 %
RSTS REKO U 172 2,351 %
RSTS HYPO U 173 2,351 %
V tabulce je čistá úroková sazba při optimálním způsobu spoření (měsíční vklad 1700 Kč po dobu 6 let při optimální cílové částce).
I když jsou podmínky jednotlivých akcí skutečně rozmanité, v zásadě platí, že jde o nabídku spoření s úročením do 1 % p. a. Pokud splníme podmínky pro získání bonusu a optimálně jej využijeme (například při PRÉMII 2000 Kč nespoříme více než 300 tis. Kč a smlouvu po šesti letech ukončíme), pak získáme stavební spoření s 1% úrokem. K tomu můžeme přidat snížený poplatek za uzavření smlouvy, čímž ušetříme až 2000 Kč. Výsledek je tedy výhodné stavební spoření s čistou úrokovou sazbou 3,517 %. To je zhodnocení našich vkladů po zdanění, po započtení veškerých poplatků a státní podpory. Kdybychom chtěli podobného zhodnocení dosáhnout klasickým spořicím účtem, musel by mít úrokovou sazbu 4,1 %, což dnes ovšem patří do říše snů.

Když se podíváme na aktuální nabídku konkurence, zjistíme, že pokud nepatříme do věkové kategorie které by mohla využít některou z „dětských“ nabídek konkurence, je PRÉMIE 2000 Kč aktuálně nejvýhodnějším stavebním spořením. Za zamyšlení stojí pouze povinnost splnit poměrně spletité podmínky a omezení pro získání optimální prémie a bonusu. Modré pyramidě totiž doslova dýchá na záda Wüstenrot s tarifem eOF-S. Při spoření 1700 Kč měsíčně je rozdíl ve výnosu za šest let pouze 81 Kč, přičemž u Wüstenrotu jde o standardní tarif, jedinou podmínkou je uzavření smlouvy s využitím internetu (bez využití varianty online zaplatíme plný poplatek za uzavření smlouvy).

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK