Hospodářské výsledky stavebních spořitelen za rok 2014


13.5.2015 |
ID-10049812.jpg
Foto: jannoon028 na FreeDigitalPhotos.net
Stavební spořitelny zveřejnily výsledky hospodaření za rok 2014. Jsou ve znamení nízkých úrokových sazeb, které zřejmě trápí stavební spořitelny více, než jiné banky. Podívejme se, jak si stavební spořitelny v loňském roce vedly. Nejdůležitější číselné údaje najdete v části hospodářské výsledky.

Bilanční sumy stagnují či klesají

S výjimkou Modré pyramidy vykazují všechny stavební spořitelny pokles bilanční sumy. A to i přes rostoucí zájem o stavební spoření v loňském roce (v roce 2014 bylo uzavřeno přes 481 tis. nových smluv, což je 7% růst oproti roku 2013).

x3y8
Výše bilanční sumy stavebních spořitelen v letech 2013 a 2014
(údaje zveřejňované stavebními spořitelnami podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb.)

Výše bilanční sumy je určována především objemem vkladů klientů na účtech stavebního spoření. Stavební spořitelny v roce 2014 učinily řadu kroků, kterými se snaží zbavovat starých smluv s vysokým úročením. Pokles vkladů a tedy i bilanční sumy je přirozeným důsledkem.
Základní příčinou poklesu bilanční sumy je nepochybně pokles úrokových sazeb. I když je stavební spoření stále nejvýhodnějším způsobem dlouhodobého spoření, postupné snižování úrokových sazeb vnímají klienti negativně a jsou ke spoření méně nakloněni. Podstatnou roli v tomto procesu hraje také postoj stavebních spořitelen, které se snaží úrokové sazby z vkladů klientů stlačit co nejníže. K tomu využívají řadu kroků, které se klientům přirozeně nelíbí (o snižování úrokových sazeb a vypovídání smluv jsme psali již dříve). Stavební spořitelny tak opouštějí (často nuceně) klienti, kteří mají na svých účtech naspořené poměrně vysoké částky.

Klesá i zisk

Když se podíváme na zisk jednotlivých stavebních spořitelen, vidíme, že stížnosti stavebních spořitelen na špatnou ekonomickou situaci (na nízké úrokové sazby) nejsou neopodstatněné. Všem stavebním spořitelnám s výjimkou Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinka) poklesl zisk. V případě Wüstenrotu jde dokonce o pokles velmi podstatný. Vývoj zisku je dán především úrokovým ziskem – tedy rozdílem mezi úroky které stavební spořitelna přijímá a které klientům platí. Zatímco přijímané úroky v důsledku poklesu úrokových sazeb rychle klesají, pokles placených úroků je velmi pomalý.

x3y8
Zisk po zdanění stavebních spořitelen v letech 2013 a 2014
(údaje zveřejňované stavebními spořitelnami podle vyhlášky ČNB č. 163/2014 Sb.)

Zisk roste pouze Buřince

Buřinka je jediná stavební spořitelna, které vzrostl úrokový zisk a tím i celkový zisk. Zdá se, že právě Buřince se nejlépe podařilo snížit náklady na úroky placené klientům. Cenou za toto snížená nákladů je snížení bilanční sumy, které bylo právě u Buřinky největší. Bližší pohled na výsledovku však napoví, že za růst zisku nevděčí Buřinka pouze vyššímu úrokovému zisku, ale především změnou metodiky účtování nákladů na poplatky a provize. Samotný růst úrokového zisku se na růstu celkového zisku podílí zhruba jednou třetinou.

Pokles zisku Wüstenrotu na třetinu

Za pozornost stojí také velký pokles zisku Wüstenrotu. Zisk v roce 2014 dosáhl pouze jedné třetiny hodnoty roku 2013. Část tohoto poklesu jde na vrub poklesu úrokového zisku. Přinejmenším stejným dílem však k tomuto poklesu přispívá pokles výnosů z poplatků a provizí za správu účtů. Je možné, že i v případě Wüstenrotu jde tato část poklesu zisku na vrub změny metodiky v účtování, nicméně z dostupných informací nelze tuto domněnku potvrdit.

Úrokové náklady

Úrokové náklady jsou úroky, které platí stavební spořitelny za vklady klientům, kteří spoří. Vklady spořících klientů by měly být levným zdrojem prostředků pro poskytování úvěrů. Úrokové sazby sjednané před několika lety jsou však v dnešní situaci příliš vysoké.
Z výročních zpráv stavebních spořitelen je zřejmé, že hlavním tématem roku 2014 byl dlouhodobý pokles úrokových sazeb. Stavební spořitelny jsou nuceny snižovat úrokové sazby poskytovaných úvěrů, ale současně musí platit vysoké úroky klientům, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření v době, kdy úrokové sazby byly na podstatně vyšší úrovni. Výsledkem je pokles úrokového zisku, který se negativně promítá i do celkového zisku.

Jaké úroky dnes platí stavební spořitelny spořícím klientům? Většina stavebních spořitelen dnes nabízí tarify se sazbou 1 % nebo nižší, výjimkou je ČMSS (Liška), která nabízí 1,3 % a Wüstenrot, u kterého je možno za určitých podmínek získat 1,5 %. To jsou však nové smlouvy, na kterých zpravidla není mnoho naspořeno. Stavební spořitelny mají ve svých portfoliích klienty, kteří spoří déle, mají naspořeno více, a jejich úrokové sazby jsou vyšší.

V následujícím grafu je vypočtena průměrná úroková sazbaPrůměrná úroková sazba je vypočtena jako podíl úrokových nákladů za rok a průměrného objemu vkladů v daném roce. Průměrný objem vkladů je vypočítán jako průměr objemu vkladů na začátku a na konci roku. , kterou stavební spořitelny platí svým klientům za jejich vklady.

x3y8
Úrokové sazby z vkladů stavebních spořitelen v letech 2013 a 2014
(údaje z výročních zpráv stavebních spořitelen)

Z grafu je patrné, proč se o úrokových sazbách tolik mluví, a proč stavební spořitelny tolik usilují o vytěsnění „starých“, vysoce úročených smluv ze svých portfolií. V roce 2014 totiž platily svým klientům za vklady na účtech stavebního spoření mezi 1,89 a 2,49 %. To jsou sazby srovnatelné se sazbami hypoték. A kromě poskytování úvěrů mohou stavební spořitelny tyto drahé zdroje použít pouze pro nákup státních dluhopisů, nebo je mohou uložit u jiné banky. Tato aktiva dnes nesou zisk blízký nule a jiné možnosti zákon nedovoluje (viz § 9 zákona o stavebním spoření). To je hlavní důvod, proč stavební spořitelny toužebně vyhlížejí růst úrokových sazeb, a proč tak tvrdě postupují vůči vlastním klientům, kterým snižují úrokové sazby a vypovídají smlouvy.

Opět vyčnívá Buřinka a Wüstenrot

Z meziročního srovnání je vidět, že nejnižší úroky platí Buřinka, které se zároveň podařilo snížit průměrnou úrokovou sazbu nejvíce. Jak již bylo řečeno, toto snižování nákladů je zřejmě příčinou poklesu bilanční sumy, která je u Buřinky nejvýraznější.

Naopak nejvyšší úroky platí svým klientům za vklady stavební spořitelna Wüstenrot (2,49 %). Také meziroční pokles průměrné úrokové sazby z vkladů byl u Wüstenrotu druhý od konce (nejnižší pokles vykazuje ČMSS).

Shrnutí: bilanční suma nebo zisk

Trend zde uvedených čísel je zřejmý. Ten, kdo se nejrychleji zbaví drahých smluv s vysokým úročením, byť za cenu snížení objemu vkladů a tím i bilanční sumy, dosáhne vyššího zisku. Přinejmenším krátkodobě. Zda se strategie zbavování se klientů osvědčí i v dlouhodobém horizontu, se teprve ukáže.

Perlička nakonec

Není obvyklé hodnotit umělecký dojem a invenci u výročních zpráv. Nelze však nepochválit grafické zpracování výroční zprávy Raiffeisen stavební spořitelny. Představenstvo odložilo fádní černé obleky a představuje se nám na obálce výroční zprávy v pracovním. Samozřejmě ve firemních barvách a ve stylu aktuální reklamní kampaně.

Autor: Petr Kielar

SDÍLEJTE ČLÁNEK