Encyklopedie stavebního spoření

Encyklopedie stavebního spoření

OBSAH
Všechny články v Encyklopedii jsou pravidelně udržovány tak, aby vždy odrážely aktuální stav. V případě nesrovnalostí nás prosím kontaktujte!

Hodnotící číslo

Stavební spořitelny označují hodnotící číslo různě, a odlišné jsou i způsoby jeho výpočtu (viz dále). Jde o koeficient, na kterém závisí poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.

Účel hodnotícího čísla

Jednou z podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření je dosažení stanoveného hodnotícího čísla. Výši hodnotícího čísla potřebného pro přidělení úvěru stanovuje stavební spořitelna, a je oprávněna tuto výši měnit. Ke zpřísnění podmínek pro získání úvěru by měla stavební spořitelna přistoupit pouze v případě, kdy se jí nedostává prostředků pro přidělování úvěrů (což se dosud nestalo).

Hodnotící číslo počítají stavební spořitelny pravidelně na konci každého měsíce, pouze MPSS provádí výpočet jen čtyřikrát ročně, na konci každého čtvrtletí. V průběhu měsíce (u MPSS v průběhu čtvrtletí) se tedy hodnotící číslo nemění.

Používané názvy

Stavební spořitelny používají pro označení hodnotícího čísla různé označení. Na tomto webu je však používán jednotný pojem hodnotící číslo.

Stavební spořitelna Používané označení
ČSOBS hodnotící číslo
MPSS*) parametr ohodnocení
MSS ohodnocovací číslo
RSTS**) ukazatel zhodnocení, hodnotící číslo
SSČS bodové hodnocení
*)Modrá pyramida změnila 7. 4. 2017 své všeobecné obchodní podmínky. Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od tohoto dne není parametr ohodnocení podmínkou pro přidělení cílové částky. MPSS u těchto smluv parametr ohodnocení nepoužívá.
**) V roce 2008 došlo ke sloučení Raiffeisen stavební spořitelny, a.s. s HYPO stavební spořitelnou, a. s. Klienti bývalé HYPO stavební spořitelny mají smlouvy, ve kterých je používáno označení „hodnotící číslo“. Všechny nově uzavírané smlouvy však používají pojem „ukazatel zhodnocení“, který používá RSTS od svého založení dodnes.

Výpočet hodnotícího čísla jednotlivých stavebních spořitelen

Níže jsou uvedeny vzorce a pokyny pro výpočet hodnotícího čísla u jednotlivých stavebních spořitelen. Parametry potřebné pro výpočet je možno vyhledat v přehledu tarifů. Pokud chcete vypočítat dobu spoření pro získání úvěru ze stavebního spoření, je možno použít již vypočtených hodnot přehledu čekacích dob na přidělení úvěru.

ČSOB Stavební spořitelna

Hodnotící číslo definuje ČSOBS následujícím zlomkem:

Hodnotící číslo ČSOBS Liška

Kde P je „výkon úspor“ k rozhodnému dni, který se počítá jako podíl úroků U a úrokové sazby p

ČSOBS Výkon úspor k rozhodnému dni Liška

Do vzorce pro výkon úspor se dosazují veškeré úroky, které klient získal od počátku spoření, a to i ty, které dosud nejsou připsány na účet (kapitalizovány). Úroky se zadávají před zdaněním.

Pokud dojde během spoření ke změně úrokové sazby, spočítá se výkon úspor P pro každé období s danou úrokovou sazbou a tyto dílčí výkony se pak sečtou.

fh je hodnotící číslený faktor – koeficient, který závisí na zvolené variantě tarifu a je uveden ve smlouvě o stavebním spoření. Hodnoty pro aktuální tarify je možno nalézt v přehledu tarifů.

fv je výkonnostní faktor, který se počítá jako podíl zůstatku na účtu v rozhodný den, dělený minimálním procentem naspoření:

ČSOBS Výkonnostní faktor Liška

Pokud výkonnostní faktor fv vypočítaný tímto vzorcem vyjde menší než 1, bude nastaven na 1. Podobně pokud vyjde větší než 2, bude nastaven na hodnotu 2.

Ve jmenovateli vzorce je pak cílová částka .Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Pro smlouvy uzavřené od 7. 4. 2017 přestala Modrá pyramida používat parametr ohodnocení. Následující text se týká pouze smluv o stavebním spoření uzavřených dříve.

MPSS vyhodnocuje nárok na přidělení na konci každého čtvrtletí, tyto termíny označuje jako „termíny ohodnocení“. Parametr ohodnocení se tedy mění jen čtyřikrát do roka a je tvořen součinem tří členů

Parametr ohodnocení MPSS Modrá Pyramida

První člen je podíl sumy všech zůstatků S a cílové částky ČČ. Suma zůstatků S se počítá jednoduše tak, že se sečtou zůstatky na účtu stavebního spoření ve všech proběhlých termínech ohodnocení, tedy ke konci čtvrtletí, přičemž se zůstatky zaokrouhlují na celé koruny a počítají se pouze ty zůstatky, které nepřevyšují cílovou částku.

Druhý člen je podíl zůstatku Z na účtu v termínu ohodnocení, dělený minimálním procentem naspoření MPN. Pokud tento podíl vyjde menší než 1, bude nastaven na 1. Podobně pokud vyjde větší než 2,5, bude nastaven na hodnotu 2,5.

Posledním členem je koeficient ohodnocení k, který je dán tarifem stavební spořitelny a je uveden ve smlouvě o stavebním spoření. Hodnoty pro aktuální tarify je možno nalézt v přehledu tarifů.

Parametr ohodnocení se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.MONETA Stavební Spořitelna, a.s.

MONETA má ve svých všeobecných obchodních podmínkách stanoveno, že ohodnocovací číslo smlouvy o stavebním spoření naroste každý měsíc o hodnotu

Ohodnocovací číslo Wüstenrot WSS

kde ko je koeficient ohodnocení, Z je zůstatek na účtu ke konci daného měsíce a  je cílová částka. Koeficient ohodnocení ko je číslo stanovené stavební spořitelnou, které je uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách. Hodnoty koeficientu ohodnocení pro aktuální tarify je možno nalézt v přehledu tarifů. Hodnota zlomku (v závorce) se zaokrouhluje na celé číslo dolů.Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

I když to na první pohled nevypadá, je výpočet ukazatele zhodnocení RSTS velmi podobný výpočtu hodnotícího čísla ČSOBS:

Ukazatel zhodnocení RSTS Raiffeisen

V čitateli zlomku je součin hodnoty úroků hu, koeficientu ukazatele zhodnocení kuz a koeficientu spořivosti ks.

Hodnota úroků hu je součet všech úroků klienta za dobu spoření U dělený úrokovou sazbou p a násobený konstantou 0,03.

Hodnota úroků - Ukazatel zhodnocení RSTS Raiffeisen

Hodnota U zahrnuje veškeré úroky, které klient získal od počátku spoření, a to i ty, které dosud nejsou připsány na účet (kapitalizovány). Úroky se zadávají před zdaněním.

Koeficient ukazatele zhodnocení kuz je číslo stanovené stavební spořitelnou a závisí na zvoleném tarifu stavební spořitelny. Tato hodnota je uvedena ve smlouvě ostavebním spoření. Hodnoty pro aktuální tarify je možno nalézt v přehledu tarifů.

Koeficient spořivosti ks je podíl zůstatku na účtu Z v rozhodný den, dělený minimálním procentem naspoření MPN:

Koeficient spořivosti - Ukazatel zhodnocení RSTS Raiffeisen

Pokud koeficient spořivosti ks vypočítaný tímto vzorcem vyjde menší než 1, bude nastaven na 1.

Ve jmenovateli vzorce pro výpočet ukazatele zhodnocení je tisícina cílové částky .Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

SSČS počítá svým klientům bodové hodnocení, které má tvar zlomku

Bodové hodnocení SSČS

V čitateli je součet zůstatku na účtu Z a úrokového faktoru fu. Výpočet úrokového faktoru fu závisí na rozhodnutí stavební spořitelny a bývá to součet všech úroků klienta vynásobený stanoveným koeficientem. Výpočet úrokového faktoru fu zveřejňuje SSČS se „Sdělení stavební spořitelny“. Hodnoty pro aktuální tarify je možno nalézt v přehledu tarifů.

Ve jmenovateli zlomku pro výpočet bodového hodnocení jsou čtyři tisíciny cílové částky .

SDÍLEJTE ČLÁNEK  

Související články