Co jsou Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření?

stavební spoření
1. 5. 2016 | Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně VOP) jsou součástí smlouvy o stavebním spoření. Musí mít zákonem stanovené náležitosti a musí být schváleny Ministerstvem financí.
Máme je doma a často o nich ani nevíme. Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření obvykle dostaneme do ruky několik hustě popsaných stránek, které končí (v tom lepším případě) zapomenuté někde v šuplíku. Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření jsou přitom z právního pohledu velmi důležité. Jsou totiž součástí smlouvy o stavebním spoření.

Smlouva nebo VOP?

Co je vlastně smlouva o stavebním spoření? Smlouvu o stavebním spoření obvykle tvoří dva dokumenty. První dokument je formulář, do kterého jsou vepsány údaje o klientovi, zvolená varianta stavebního spoření, cílová částka, prohlášení klienta, zda žádá o státní podporu a další náležitosti. Tento formulář mívá v záhlaví nadpis „Smlouva o stavebním spoření“ (případně „Návrh smlouvy“) a klient jej také podepisuje. Přesto že tento formulář může být poměrně obsáhlý, není v něm vše. Formulář totiž obsahuje upozornění, že součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně VOP) jsou samostatný dokument a společně s výše zmíněným formulářem tvoří smlouvu o stavebním spoření.
Smlouva o stavebním spoření obsahuje Všeobecné obchodní podmínky

Co najdeme ve smlouvě a co ve VOP

Ujednání obsažené ve VOP jsou tedy součástí smlouvy o stavebním spoření a jsou závazné jak pro stavební spořitelnu, tak i pro klienta. Zákon o stavebním spoření dokonce stanoví, co musí být uvedeno ve smlouvě o stavebním spoření a co musí být uvedeno ve VOP.

Povinný obsah smlouvy o stavebním spoření a Všeobecných obchodních podmínek

Smlouva o stavebním spoření     Všeobecné obchodní podmínky
  • výše vkladů, které bude účastník spořit
  • úroková sazba z vkladů a úroková sazbu z úvěru ze stavebního spoření
  • prohlášení klienta, zda na tuto smlouvu žádá státní podporu
  • podmínky uzavírání smluv a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování
  • podmínky a předpoklady pro získání úvěru ze stavebního spoření
  • podmínky uzavírání smluv o úvěru ze stavebního spoření a postup stavební spořitelny při jejich uzavírání, změnách a ukončování
  • postup při zániku stavební spořitelny nebo při odnětí bankovní licence

K čemu je takové rozdělení dobré? Ustanovení, která ze zákona musí být uvedena ve smlouvě o stavební spoření, jsou zpravidla uvedena ve formuláři. To má smysl zejména u těch ujednání, která se sjednávají individuálně (výše měsíčních vkladů a prohlášení účastníka, zda žádá státní podporu). Ujednání, která jsou pro všechny klienty stejná, jsou ve Všeobecných obchodních podmínkách.

VOP schvaluje Ministerstvo financí

Rozdělení smlouvy na dvě části má ještě jeden důvod. Ze zákona musí každé Všeobecné obchodní podmínky stavební spořitelny schválit Ministerstvo financí. Stát tak může držet kontrolu nad podmínkami, které stavební spořitelny se svými klienty sjednávají.

Přirozeně se nabízí otázka, zda má stát právo takto zasahovat do smluv mezi soukromou stavební spořitelnou a klientem. Nezapomínejme však, že stát podporuje stavební spoření stání podporou a je tedy zcela v pořádku, pokud dohlíží na její efektivní využití. Nutno také poznamenat, že stát do Všeobecných obchodních podmínek příliš nezasahuje. Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví co přesně by mělo Ministerstvo financí při schvalování posuzovat, omezuje se zřejmě pouze na kontrolu toho, zda jsou ve VOP obsažena ustanovení předepsaná zákonem (viz tabulka výše).

Platí sjednané, nikoli aktuální VOP

Každá stavební spořitelna za dobu své existence své Všeobecné obchodní podmínky několikrát změnila. Smlouvy o stavebním spoření jsou však sepsány tak, že vždy platí ty Všeobecné obchodní podmínky, které klient obdržel při podpisu smlouvy. Pokud tedy stavební spořitelna změní VOP, uplatní se nové znění pouze na nově uzavírané smlouvy. Dříve uzavřených smluv se změna nedotkne.

Toto ustanovení je pro klienty stavebních spořitelen důležité, protože jim umožňuje naplánovat si své finance na mnoho let dopředu. A dlouhodobé plánování je v oblasti stavebního spoření nezbytné. Vždyť na přidělení úvěru ze stavebního spoření je potřeba spořit několik let!

Tyto jistoty jsou však bohužel v posledních letech oslabovány. Stavební spořitelny si ve svých VOP sjednávají stále širší možnosti, jak smluvní vztah jednostranně ukončit. Navíc, od roku 2014 mají tři stavební spořitelny ve svých nových VOP ujednání, podle kterého mohou své Všeobecné obchodní podmínky jednostranně změnit.

Jak přečíst VOP?

Všeobecné obchodní podmínky jsou dlouhé a nezáživné čtení. Přesto je dobré jejich obsah znát. Pro rychlejší orientaci jsme připravili přehled Všeobecných obchodních podmínek jednotlivých stavebních spořitelen. Přehled je členěn do několika témat, která jsou pro většinu klientů nejdůležitější (odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy, úrokové sazby atd.). Uvedeny jsou hlavní informace k danému tématu i konkrétní čísla odstavců, kde ve svých VOP tato ujednání najdete.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře