Úvěry na bydlení – statistiky ČNB

Tabulka hodnot

Zdroj dat: Česká národní banka

Statistiky úvěrů na bydlení

Obecný popis

Na této stránce najdete údaje ČNB o nových úvěrech na bydlení – objem poskytnutých úvěrů, jejich úrokové sazby a RPSN (viz popis dat níže).
 • Popis zobrazených dat nad grafem je možno použít pro nastavení datových řad, které jsou zobrazeny současně v grafu a v tabulce pod grafem.
 • Je možné zobrazit až čtyři různé ukazatele současně.
 • Pro lepší orientaci jsou úrokové sazby a RPSN zobrazovány spojnicovým grafem, zatímco pro objemy úvěrů slouží sloupcové grafy.
 • Časový interval je možno zvolit pod hlavním grafem.
 • Pomocí ikony pro sdílení (mezi legendou a grafem) je možno vygenerovat odkaz, ve kterém jsou nastaveny právě zvolené řady.
 • Data z tabulky je možno zkopírovat do schránky (clipboardu) a přenést do Excelu nebo jiného programu.

Zdroj dat

Údaje na této stránce jsou přebírány ze systému ARAD České národní banky, Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu. Rozdíly od systému ARAD jsou tyto:
 • Údaje o objemu úvěrů jsou uváděny v miliardách Kč (v systému ARAD jsou v milionech Kč).
 • Tam, kde je to možné, jsou dopočteny údaje, které v ARADU nejsou zveřejněny. Například v ARADu jsou zveřejněny údaje
  • Objem zajištěných úvěrů
  • Celkový objem úvěrů,
  ale není zde objem nezajištěných úvěrů, tedy rozdíl mezi celkovými a zajištěnými úvěry. Na stavebkách.cz jsou v podobných situacích tyto hodnoty dopočítány a uvedeny. Díky tomu zde najdete údaje, které v ARADu nejsou, ale dají se odvodit.
 • Stavebky.cz také používají mírně odlišnou terminologii. ČNB používá pojem hypoteční úvěr tak, jak je definován v zákoně o dluhopisech, tedy jako úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Nevýhodou je, že pojem hypoteční úvěr se v praxi velmi často používá ve zúženém významu, jako úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, poskytnutý jinou bankou, než stavební spořitelnou. Proto aby nedocházelo k záměně, namísto hypoteční úvěr se na stavebkách požívá pojem zajištěný úvěr.

Popis dat

Všechny zveřejněné údaje se týkají nových úvěrů na bydlení, které poskytly banky a stavební spořitelny v daném období domácnostem v českých korunách. Nové obchody jsou zde definovány jako veškeré nové dohody (smlouvy) uzavřené mezi bankami a jejich klienty v průběhu sledovaného měsíce, bez ohledu na počátek čerpání.

Údaje které se mají zobrazit, se vybírají pomocí menu ve čtyřech úrovních: údaj, subjekt, zajištění a další upřesnění typu úvěru.

Údaj

V první úrovni se vybírá údaj, který má být zobrazen. Tímto údajem může být
 • Objem úvěrů
 • Úroková sazba – sjednaná úroková sazba přepočtená na roční základ
 • RPSNRoční procentní sazba nákladů, vypočtená podle zákona o spotřebitelském úvěru

Subjekt

Ve druhé úrovni se upřesňuje subjekt, který úvěr poskytl. Možnosti jsou
 • Banky bez stavebních spořitelen
 • Stavební spořitelny
 • Banky včetně stavebních spořitelen (součet předchozích)

Zajištění úvěru

Na třetí úrovni se volí typ úvěru podle zajištění:
 • Zajištěné úvěry jsou úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Podle zákona o dluhopisech jde o hypotéční úvěry, ale protože pojem hypotéka je často chápán pouze jako úvěr poskytnutý bankou, nikoli stavební spořitelnou, je používán pojem zajištěný úvěr.
 • Nezajištěné úvěry jsou ostatní úvěry, které nejsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti.
 • Celkem – součet zajištěných a nezajištěných úvěrů.

Další upřesnění typu úvěru

V poslední úrovni je další upřesnění typu úvěru.

Úvěry bank i stavebních spořitelen mohou být členěny podle typu smlouvy na

 • Nové úvěry – tedy úvěry, které do ekonomiky vstoupily poprvé.
 • Ostatní úvěry jsou úvěry poskytnuté pro splacení jiného úvěru (refinancování), nebo úvěry, u kterých pouze došlo k nějakému novému ujednání (refixace úrokové sazby, ujednání o odkladu splátek a pod.).
 • Celkem – součet nových a ostatních úvěrů
U stavebních spořitelen je možno navíc dělit úvěry na:

Poznámky k rozsahu dat

Rozsah dat

Aktuálně jsou k dispozici údaje od ledna 2014.

Teoreticky je možno každý z údajů (objem úvěrů, úroková sazba či RPSN) rozdělit

 • podle subjektu (banky / stavební spořitelny / celkem)
 • podle zajištění ( zajištěné / nezajištěné / celkem)
 • podle typu kontraktu (nové / ostatní / celkem)
 • a úvěry stavebních spořitelen podle typu (úvěry ze stavebního spoření/ překlenovací úvěry / celkem)
Takto detailní členění však není vždy k dispozici. Především členění podle typu kontraktu na nové a ostatní ČNB zveřejňuje pouze pro zajištěné úvěry. Také údaje o RPSN nejsou podle typu kontraktu členěny vůbec. Omezené jsou rovněž údaje o úvěrech ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrech – ty jsou k dispozici pouze nezajištěné úvěry.

Je tedy možné, že některý hledaný údaj zde nenajdete. Je to proto, že ČNB takto detailní údaje nezveřejňuje.

Stabilita dat

ČNB data průběžně upravuje, a to i zpětně. Na stavebkách se vždy zobrazuje aktuální stav podle ČNB. To znamená, že zveřejněné údaje se mohou měnit.

Aktualizace dat

Údaje na této stránce jsou automaticky přebírány ze systému ARAD České národní banky. Zde se objeví nejpozději hodinu po zveřejnění v ARADu.

Pomůcka pro hledání údajů v ARADu

Nalezení konkrétního čísla v ARADu může být obtížné. V některých případech může pomoci nástroj pro vyhledávání ukazatelů v ARADu.