Může vám stavební spořitelna při změně cílové částky změnit tarif?

stavební spoření
7. 7. 2017 | Stavební spořitelny dnes svazují změnu cílové částky s přechodem na jiný, obvykle aktuální tarif s nižším úročením. Podívejme se, na čem je tento postup založen.
Řada klientů se s tím setkala. Chtěli si zvýšit cílovou částku a bylo jim oznámeno, že je to možné pouze tehdy, když přejdou na nový tarif stavebního spoření, který je velmi často spojen s nižší úrokovou sazbou. Má na to stavební spořitelna právo? Dalo by se odpovědět krátce: ano, stavební spořitelna tak může postupovat. Ale již jsem se s tímto dotazem jsem setkal vícekrát a myslím, že si zaslouží podrobnější vysvětlení.

Proč je cílová částka důležitá?

Cílová částka je jedním z nejdůležitějších parametrů smlouvy o stavebním spoření. Neurčuje totiž pouze výši poplatku za uzavření, ale také omezuje dobu spoření Klient je povinen pravidelně spořit, ale nesmí naspořit více, než je cílová částka, aby nedošlo k tzv. přespoření. Díky tomu je doba spoření omezená, není možno spořit neomezeně dlouho. a výši případného úvěru ze stavebního spoření. Nejen pro klienta, ale i pro stavební spořitelnu je přirozeně velmi důležité vědět, zda půjde na danou smlouvu spořit ještě dalších deset či patnáct let, nebo zda během několika měsíců bude cílová částka naspořena a tím smlouva skončí. Totéž platí pro úvěry. Nezapomínejme, že úvěr ze stavebního spoření je hlavním důvodem existence stavebního spoření a stavební spořitelna je povinna tyto úvěry poskytovat za předem stanovených podmínek (především s předem sjednanou úrokovou sazbou). Zvýšením cílové částky se zvýší objem úvěru, na který bude mít klient nárok, což pro stavební spořitelnu znamená zvýšení možného budoucího závazku.

Změna cílové částky je změna smlouvy

Cílová částka je s klientem sjednána ve smlouvě o stavebním spoření. Pokud tedy chceme změnit cílovou částku, znamená to změnit smlouvu o stavebním spoření. A změnu smlouvy nelze provést jednostranně, je k tomu zapotřebí vůle (souhlasu) obou smluvních stran. Klient může stavební spořitelně navrhnout změnu cílové částky a stavební spořitelna s tím může, ale nemusí souhlasit. Případně může svůj souhlas něčím podmínit – například změnou tarifu. A přesně to se dnes velmi často děje.

Jeden klient, který se mnou konzultoval svůj problém, mi řekl přibližně toto: „Když jsem na „pobočce Stavební spořitelny nemají pobočky, proto jsem přidal uvozovky. “ řekl, že chci zvýšit cílovou částku, tak mi slečna řekla, že to je spojené se změnou tarifu a hned vytahovala nějaké formuláře. Ale má na to stavební spořitelna právo?“.

Změna cílové částky

Změnit cílovou částku je možno pouze tak, že se změní smlouva o stavebním spoření. Taková změna vyžaduje souhlas obou smluvních stran, tedy klienta i stavební spořitelny. Stavební spořitelna může změnu odmítnout, nebo ji podmínit například změnou tarifu.
Inu, nebyl jsem u toho, ale dovedu si představit, že finanční poradce někdy šetří časem a klienta pouze upozorní na skutečnost, že při změně cílové částky se změní i tarif, ale nepouští se do podrobného vysvětlování, proč se tak děje a na jakém právním základě je tento postup založen. Klient může změnu cílové částky považovat za formální administrativní úkon, ale ve skutečnosti jde o změnu smlouvy se vším všudy a z toho mohou plynout různá nedorozumění. Skutečnost je taková, že stavební spořitelna nemusí souhlasit se změnou cílové částky, případně může souhlas podmínit změnou tarifu. A naopak – klient s takovou podmínkou souhlasit může, ale nemusí. Pokud klient souhlasí, dojde ke změně cílové částky i ke změně tarifu. Pokud klient nesouhlasí, nemůže mu stavební spořitelna jednostranně provést změnu tarifu ani cílové částky.

Proč to stavební spořitelny dělají?

Většina klientů dnes žádá o zvýšení cílové částky proto, že mají uzavřenou smlouvu s vysokou úrokovou sazbou, chtěli by i nadále spořit a využívat pěknou (a dnes již nedosažitelnou) úrokovou sazbu. Protože ale smlouvu uzavřeli před mnoha lety, jejich naspořená částka se blíží k cílové částce a bez jejího zvýšení by nemohli ve spoření pokračovat. Přiznejme, že stavební spořitelna by se chovala neekonomicky, kdyby s takovým zvýšením cílové částky souhlasila. Proto stavební spořitelny postupují tak, že se zvýšením cílové částky souhlasí pouze za předpokladu, že klient bude souhlasit se změnou tarifu a tím i se snížením úrokových sazeb Plurál je zde důležitý, protože se změnou úročení vkladů se mění také úroková sazba úvěru ze stavebního spoření. Rozdíl mezi těmito sazbami nesmí převýšit tři procentní body, proto nižší úročení vkladů obvykle znamená také nižší úročení případného úvěru. .

Všeobecné obchodní podmínky

Skutečnost, že se změnou smlouvy musí souhlasit obě smluvní strany vyplývá z obecných právních předpisů. Najdeme to však i ve všeobecných obchodních podmínkách stavebních spořitelen, kde jsou také popsány důsledky, jaké má změna cílové částky na nárok na přidělení úvěru ze stavebního spoření.
To je však dnešní situace, způsobená dlouhodobým poklesem úrokových sazeb. Byly doby, kdy stavební spořitelny přistupovaly ke změnám cílových částek velmi benevolentně, souhlas býval automatický a nebyl ničím podmiňován. Přesto, již první všeobecné obchodní podmínky všech stavebních spořitelen obsahovaly a dodnes obsahují odstavec nadepsaný Změna smlouvy o stavebním spoření, případně Změna cílové částky a podobně, kde bylo (a stále je) vše podrobně popsáno. To, že změna smlouvy vyžaduje souhlas obou mluvních stran, je jaksi samozřejmé, a nebylo by to vlastně ani potřeba do obchodních podmínek psát. Hlavní důvod, proč je zde tak detailně popsána změna cílové částky, spočívá v tom, že změnou cílové částky se mění také výše nároku na úvěr ze stavebního spoření. Pro stavební spořitelnu to znamená změnu očekávaných peněžních toků a to je nutno zohlednit. Proto ve všeobecných obchodních podmínkách najdeme často ustanovení, podle kterého může Toto ustanovení dnes není používáno, stavební spořitelny se naopak snaží poskytovat co nejvíce úvěrů. Je to však pojistka pro situace, kdy by prudce narostl zájem o úvěry. stavební spořitelna po každé změně smlouvy o stavebním spoření uplatnit až dvanáctiměsíční lhůtu, během které nebude přidělen úvěr ze stavebního spoření. Na cílové částce dále závisí i hodnotící číslo, které určuje okamžik, kdy vzniká na úvěr ze stavebního spoření nárok. Je tedy nutné stanovit, jak se bude počítat hodnotící číslo po změně cílové částky. I to je ve všeobecných obchodních podmínkách popsáno.

Pravda, dnes nejsou úvěry ze stavebního spoření příliš populární, protože díky extrémně nízkým úrokovým sazbám na finančním trhu je široká nabídka levných úvěrů. Ale jakmile úrokové sazby vzrostou, stanou se úvěry stavebních spořitelen žádané, protože jejich úrokové sazby jsou pevně sjednány ve smlouvě a nezmění se. Potom klienti budou měnit své cílové částky nikoli proto, aby mohli déle spořit, ale proto, aby mohli čerpat vyšší úvěr. A právě pro tyto případy jsou změny cílové částky ve všeobecných obchodních podmínkách tak podrobně popsány. To, že dnes jsou tato ustanovení používána k tomu, aby stavební spořitelny zabránily svým klientům využívat výhodného úročení po nadměrně dlouhou dobu, je věc jiná.

Autor: Petr KielarVaše otázky a komentáře