ČSOB Stavební spořitelna, a. s. ČSOB Stavební spořitelna, a. s.

TrendPlus Spořicí

První vklad           Cílová částka   

Měsíční úložka

Vklady celkem 
Součet všech měsíčních úložek.
Úroky 
Celkové úroky, které jsou připsány na účet klienta (po zdanění srážkovou daní).
Bonusy 
Součet všech bonusů připsaných na účet klienta.
Poplatky 
Součet všech poplatků, kterými je zatížen účet klienta.
Státní podpora 
Celková výše státní podpory, kterou klient získá. V této částce je zahrnuta i státní podpora za poslední rok spoření, která bude Ministerstvem financí vyplacena až v následujícím roce po ukončení spoření.
Celkem naspořeno 
Celkem naspořená částka.
Čistá úroková sazba 
Výše čisté úrokové sazby – tedy čisté zhodnocení vkladů klienta, ve kterém je zahrnuta státní podpora, poplatky i srážková daň. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě
Srovnatelná sazba spořicího účtu 
Čistá úroková sazba uvedená v předchozím řádku udává čisté zhodnocení vkladů klienta po zdanění. Banky nabízející spořicí účty uvádějí úrokové sazby před zdaněním, takže čistý výnos je nižší o 15% srážkovou daň. Údaj na tomto řádku říká, jak vysoký by musel být úrok spořicího účtu, aby čistý výnos z tohoto spořicího účtu byl stejný, jako čistý výnos ze stavebního spoření. 

Podrobněji o čisté úrokové sazbě

Státní podpora zahrnuje i částku , která bude klientovi poukázána dodatečně. Jde o státní podporu za poslední rok spoření, a bude vyplacena Ministerstvem financí až v následujícím roce po ukončení spoření.

Účet stavebního spoření: TrendPlus Spořicí
Úroková sazba1,50 %
Poplatek za uzavření smlouvyzdarma
Poplatek za vedení účtu360 Kč ročně
Poplatek za výpis z účtu zdarma
TrendPlus Spořicí je tarifní varianta ČSOB stavební spořitelny určená pro klienty, kteří chtějí spořit. Základní úroková sazba činí 1,5 %. Při splnění dalších podmínek (viz níže) je možno navíc získat úrokový bonus ve výši +1,0 %.

Nové smlouvy mohou získat bonus ve výši státní podpory za roky 2024 – 2028prémii za vysoké vklady. Klietni, keří mají u ČSOBS jinou, starší smlouvu o stavebním spoření, mohou pro tuto starší smlouvu získat vedení účtu zdarma.

Bonus ve výši státní podpory

Pokud od ledna 2024 dojde ke snížení státní podpory, obdrží klient bonus ve výši státní podpory za roky 2024 – 2028.
 • Bonus bude připsán na účet stavebního spoření v měsíci následujícím po připsání státní podpory. První bonus tedy bude připsán v květnu 2025, poslední v květnu 2029.
 • Pokud klient ztratí nárok na státní podporu (například při předčasném ukončení smlouvy), budou mu připsané bonusy odúčtovány.
 • Pokud v průběhu 6 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření dojde k uzavření úvěrové smlouvy, ztrácí klient nárok na dosud nepřipsaný bonus. Zůstává však zachován nárok na  bonus již připsaný.
 • Pokud klient uzavře více smluv o stavebním spoření, může získat bonus pouze na jednu z nich.

Prémie za vysoké vklady

Pokud klient po uzavření smlouvy o stavebním spoření vloží na svůj účet alespoň 120 000 Kč, může získat prémii ve výši 2000 Kč.
 • Podmínkou je vložit na účet stavebního spoření alespoň 120 000 Kč do konce 4. kalendářního měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla uzavřena smlouva o stavebním spoření.
 • Prémie ve výše 2000 Kč bude na účet připsána do konce 6. kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla uzavřena smlouva o stavebním spoření.
 • Pokud bude smlouva předčasně ukončena dříve než po 6 letech, bude prémie odúčtována.
 • Pokud v průběhu 6 let od uzavření smlouvy bude uzavřena úvěrová smlouva, může být prémie odúčtována.
 • Pokud klient uzavře více smluv o stavebním spoření, může získat prémii pouze na jednu z nich.

Vedení účtu na předchozí smlouvě o stavebním spoření bez poplatku

Klient, který má současně uzavřenou jinou smlouvo o stavebním spoření s ČSOBS, může získat pro tuto starší smlouvu vedení účtu bez poplatku. Podmínkou je, aby tato starší smlouva splnila (dále jen Související Stavebko) následující podmínky:
 • Neuplynulo ještě 6 let od jejího uzavření (tzv. vázací doba),
 • nesmí být zařazena ani do jedné z těchto marketingových akcí: „Bonusový vklad“ nebo „1+1“,
 • musí být vedena ve spořicím tarifu (s výjimkou tarifu DUO) a nebyla k ní uzavřena úvěrová smlouva s překlenovacím úvěrem.
Klient získá od kalendářního roku následujícího po kalendářním roku, v němž bylo uzavřena smlouva o stavebním spoření vedení účtu na Souvisejícím Stavebku bez poplatku.
 • Pokud má klient v den uzavření smlouvy u ČSOBS více starších smluv, považuje se za Související Stavebko pouze ta nejnovější.
 • Nárok na vedení účtu na Souvisejícím Stavebku bez poplatku trvá až do konce vázací doby (tj. uplynutí 6 let od uzavření) Souvisejícího Stavebka, pokud v této době nedojde k uzavření úvěrové smlouvy na Související Stavebko.
 • Dojde-li v průběhu 6 let od uzavření smlouvy nebo Souvisejícího Stavebka k uzavření související úvěrové smlouvy na smlouvu nebo Související Stavebko, ztrácí klient od kalendářního roku následujícího po kalendářním roku, v němž došlo k uzavření úvěrové smlouvy, nárok na vedení účtu bez poplatku.
 • Dojde-li k ukončení smlouvy ve vázací době, ztrácí klient od kalendářního roku následujícího po kalendářním roku, v němž došlo k ukončení Stavebka, nárok na vedení účtu na Souvisejícím Stavebku bez poplatku. Na dosavadní vedení účtu na Souvisejícím Stavebku bez poplatku nemá předčasné ukončení Stavebka vliv.

Úroková sazba

Vklady na účtu stavebního spoření jsou úročeny základní úrokovou sazbou 1,5 % p. a. K této sazbě je možno získat navíc úrokový bonus v rámci Bonusového programu.

Bonusový program

Klienti v tarifu TrendPlus Spořicí mohou získat úrokový bonus. Výše bonusu činí 1,0 % p. a. za prvních šest let spoření. Po uplynutí šesti let bonusový program končí a vklady jsou úročeny pouze základní úrokovou sazbou.

Podmínky pro získání úrokového bonusu

Pro získání úrokového bonusu musí být splněny následující podmínky:
 • Smlouva o stavebním spoření musí běžet v tarifu Trend Spořicí alespoň šest let.
 • Klient musí ukládat alespoň 0,25 % cílové částky měsíčně, přičemž je možné si tuto částku „předplatit“ mimořádným vkladem.
 • Smlouva musí být ukončena výpovědí (klient tedy nemůže čerpat úvěr ze stavebního spoření ani překlenovací úvěr).

Připisování úrokového bonusu

Úrokový bonus je po dobu spoření pouze evidován. Při ukončení smlouvy o stavebním spoření výpovědí je klientovi vyplacen společně s naspořenou částkou.

Poskytovatelem stavebního spoření je

ČSOB Stavební spořitelna, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

www  www.csobstavebni.cz